Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
fc074_ant Free Contest 74 - ANT Free Contest 1.30 24.0% 71
olp_sc20_mxor Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Phép XOR Olympic Sinh Viên 1.30 12.0% 23
olp_sc20_croad Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Con đường trọng yếu Olympic Sinh Viên 1.30 0.8% 1
coci1920_r5_putovanje COCI 2019/2020 - Contest 5 - Putovanje COCI 1.30 40.5% 464
coci2021_r3_sateliti COCI 2020/2021 - Contest 3 - Sateliti COCI 1.30 25.6% 39
olp_sc20_happos Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Vị trí hạnh phúc Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
olp_sc20_attack Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Lệnh tiến công Olympic Sinh Viên 1.30 13.6% 39
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1.30 71.4% 5
errichto_matexp_cntpath2 Matrix Exponentiation - Count paths queries Educational 1.30 28.5% 138
dtl_rr Dytechlab Algorithms Battle - RR Game Dytechlab 1.30 45.2% 12
dtl_intseq Dytechlab Algorithms Battle - Dãy số nhỏ nhất Dytechlab 1.30 28.4% 13
icpc21_mt_o ICPC 2021 miền Trung - O: Wood Game ICPC 1.30 30.6% 10
hello22_schoolplan Bedao SCHOOLPLAN Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.30 13.4% 42
fc_ioipc2022_statue Free Contest IOI Practice Contest 2022 - STATUE Free Contest 1.30 43.9% 18
bedao_r09_treetravel Bedao Regular Contest 09 - TREETRAVEL Bedao Contest 1.30 28.2% 189
icpc22_mn_c ICPC 2022 miền Nam - C: Migration ICPC 1.30 10.5% 38
icpc22_mn_e ICPC 2022 miền Nam - E: Sum of Squares ICPC 1.30 59.5% 39
icpc20_national_l ICPC 2020 vòng Quốc gia - L: Looping Around ICPC 1.30 16.1% 8
icpc20_regional_b ICPC 2020 vòng Regional - B: Beautiful Square ICPC 1.30 37.0% 10
vnoicup23_r3_g Coder me run VNOI Cup 1.30 11.6% 16
tst23_f TST 2023 - Bài 6 Team Selection Test 1.30 5.4% 15
carpet Trải thảm đỏ ICPC 1.29 20.0% 3
dbracket Dãy ngoặc đúng phân biệt ICPC 1.29 22.4% 30
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
glove Choosing Gloves ICPC 1.29 50.0% 3
hnsubway Hanoi Subway System Construction ICPC 1.29 100.0% 1
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 12.5% 4
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 2
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 3
morsedec Morse decoding ICPC 1.29 31.0% 103
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 53.3% 6
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 3
trezor Trezor ICPC 1.29 50.0% 3
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 12.7% 5
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 33.3% 2
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 19.6% 8
word01 Từ ICPC 1.29 12.0% 3
fc057_canvas Free Contest 57 - CANVAS Free Contest 1.29 15.2% 5
fc057_thupham Free Contest 57 - THUPHAM Free Contest 1.29 44.4% 3
fc081_diving Free Contest 81 - DIVING Free Contest 1.29 8.9% 12
fc126_candy Free Contest 126 - CANDY Free Contest 1.28 50.4% 55
fc085_growing Free Contest 85 - GROWING Free Contest 1.28 25.8% 10
fc088_present Free Contest 88 - PRESENT Free Contest 1.28 0.0% 0
fc088_fcity Free Contest 88 - FCITY Free Contest 1.28 0.0% 0
kenre Kén rể OI Style 1.27 0.0% 0
mexico IOI06 The Valley of Mexico OI Style 1.27 50.0% 4
mgame1 Game ICPC 1.27 19.0% 4
mskycode Sky Code ICPC 1.27 36.4% 143
stravel Chuyến đi an toàn OI Style 1.27 11.9% 29
fc122_kingdom Free Contest 122 - KINGDOM Free Contest 1.27 24.3% 31