Help Conan 10!

View as PDF

Submit solution

Points: 1.33 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COCI 2007-2008
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Hôm nay, anh Conankudo ngoan của chúng ta đang bị ốm, thế mà anh ta lại phải căng đầu để chiến đấu với ~1~ lời thách đố từ anh Quỳnh. Conankudo không thể giải được vì anh ta đang lâm trọng bệnh, các bạn hãy thử giúp anh ta xem.

Sản phẩm số của ~1~ số nguyên dương là kết quả khi lấy tích của các chữ số tạo nên số nguyên đó. Ví dụ, sản phẩm số của ~2612~ là ~2 \times 6 \times 1 \times 2 = 24~.

Sản phẩm "bản thân" của ~1~ số là tích của nó với sản phẩm số. Ví dụ sản phẩm bản thân của ~2612~ là ~2612 \times 24 = 62688~.

Viết chương trình, biết ~2~ số nguyên dương ~A~ và ~B~, tính số số nguyên dương có sản phẩm bản thân trong đoạn ~[A;B]~.

Input

Dòng duy nhất gồm ~2~ số nguyên ~A~ và ~B~ ~(1 \le A \le B \le 10^{18})~

Output

Chỉ gồm ~1~ số nguyên, là số số nguyên dương có kết quả trong khoảng ~[A;B]~.

Sample Input

20 30

Sample Output

2

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.