Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
icpc21_mt_k ICPC 2021 miền Trung - Bài K: Racing in maze ICPC 0.70 45.2% 79
icpc21_mt_m ICPC 2021 miền Trung - Bài M: Student Clubs ICPC 0.15 32.5% 171
icpc21_mt_n ICPC 2021 miền Trung - Bài N: Subsequence and Permutation of String ICPC 0.50 33.4% 102
icpc21_mt_p ICPC 2021 miền Trung - Bài P: Jerry and Jelly ICPC 0.60 37.7% 69
icpc21_mt_l ICPC 2021 miền Trung - Bài L: Watermelon park ICPC 1.50 23.0% 19
icpc21_mt_o ICPC 2021 miền Trung - Bài O: Wood Game ICPC 1.30 37.0% 9
icpc21_mb_a ICPC 2021 miền Bắc - Bài A: Python File ICPC 0.02 24.7% 452
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - Bài B: Shoes Game ICPC 0.05 53.9% 378
icpc21_mb_c ICPC 2021 miền Bắc - Bài C: Coin Toss ICPC 0.80 28.1% 45
icpc21_mb_d ICPC 2021 miền Bắc - Bài D: Binary String Set ICPC 0.30 33.8% 134
icpc21_mb_e ICPC 2021 miền Bắc - Bài E: Special Number ICPC 0.50 38.2% 109
icpc21_mb_f ICPC 2021 miền Bắc - Bài F: Greetting Card ICPC 1.90 14.5% 5
icpc21_mb_g ICPC 2021 miền Bắc - Bài G: Rounded Convex Hull ICPC 2.00 0.0% 0
icpc21_mb_h ICPC 2021 miền Bắc - Bài H: Grouping ICPC 1.20 16.8% 23
icpc21_mb_i ICPC 2021 miền Bắc - Bài I: Gift Box Lottery ICPC 1.50 15.9% 11
icpc21_mb_j ICPC 2021 miền Bắc - Bài J: Workers Roadmap ICPC 0.20 34.2% 166
icpc21_mb_k ICPC 2021 miền Bắc - Bài K: Lexigraphical Matrix ICPC 0.50 22.4% 45
icpc21_mb_l ICPC 2021 miền Bắc - Bài L: Subset Counting ICPC 1.50 14.6% 13
icpc21_mb_m ICPC 2021 miền Bắc - Bài M: Graph ICPC 1.50 18.5% 5
fcb038_trset Beginner Free Contest 38 - TRSET Free Contest 0.20 22.8% 64
fcb038_happynum Beginner Free Contest 38 - HAPPYNUM Free Contest 0.20 48.1% 290
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 56.5% 391
fcb038_squidgame Beginner Free Contest 38 - SQUIDGAME Free Contest 0.20 20.5% 15
fcb038_meal Beginner Free Contest 38 - MEAL Free Contest 0.20 22.0% 74
icpc21_mn_a ICPC 2021 miền Nam - Bài A: Cloud System ICPC 1.60 65.5% 16
icpc21_mn_b ICPC 2021 miền Nam - Bài B: Planning Tree ICPC 1.20 17.1% 49
icpc21_mn_c ICPC 2021 miền Nam - Bài C: Gold Miner ICPC 0.20 36.7% 97
icpc21_mn_d ICPC 2021 miền Nam - Bài D: Puzzle Pieces ICPC 1.70 19.1% 8
icpc21_mn_e ICPC 2021 miền Nam - Bài E: Martian Programmer ICPC 0.70 48.2% 63
icpc21_mn_f ICPC 2021 miền Nam - Bài F: Expected Value ICPC 1.70 35.1% 12
icpc21_mn_g ICPC 2021 miền Nam - Bài G: Parking ICPC 1.50 16.1% 7
icpc21_mn_h ICPC 2021 miền Nam - Bài H: Tom and Jery ICPC 0.70 38.2% 56
icpc21_mn_i ICPC 2021 miền Nam - Bài I: Inversion Number ICPC 0.60 48.9% 107
icpc21_mn_j ICPC 2021 miền Nam - Bài J: The Biggest Plus Sign ICPC 0.50 22.6% 60
icpc21_mn_k ICPC 2021 miền Nam - Bài K: Squid Game ICPC 0.30 38.4% 86
icpc21_mn_l ICPC 2021 miền Nam - Bài L: Oil Factory ICPC 0.50 31.6% 83
icpc21_mn_m ICPC 2021 miền Nam - Bài M: Solitaire ICPC 1.00 18.4% 15
icpc21_mn_n ICPC 2021 miền Nam - Bài N: From Mars to Saturn ICPC 1.60 66.7% 1
icpc21_mn_o ICPC 2021 miền Nam - Bài O: Watchmen ICPC 0.30 37.3% 104
fc134_maxmod Free Contest 134 - MAXMOD Free Contest 0.70 51.5% 590
fc134_matchbg Free Contest 134 - MATCHBG Free Contest 0.70 30.8% 30
fc134_gcd Free Contest 134 - GCD Free Contest 0.70 41.3% 274
fc134_facow Free Contest 134 - FACOW Free Contest 0.70 44.1% 127
fc134_beausq Free Contest 134 - BEAUSQ Free Contest 0.70 27.2% 130
fct024_election Free Contest Testing Round 24 - ELECTION Free Contest 0.70 41.8% 412
fct024_fword Free Contest Testing Round 24 - FWORD Free Contest 0.70 26.0% 94
fct024_tabledel Free Contest Testing Round 24 - TABLEDEL Free Contest 0.70 46.2% 281
pvhoi22_1_courses PVHOI 2.2 bài 1: Lựa chọn môn học (70 điểm) GSPVH 0.70 10.5% 176
pvhoi22_2_line PVHOI 2.2 bài 2: Chào cờ (70 điểm) GSPVH 1.20 3.7% 34
pvhoi22_3_tree PVHOI 2.2 bài 3: Quan hệ mập mờ (60 điểm) GSPVH 1.70 5.0% 39