Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Bất biến đại số

View as PDF

Submit solution

Points: 0.40 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Olympic Sinh Viên
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 21
  YugiHackerKhongCopCode  commented on March 1, 2022, 8:03 a.m. edit 3

  Spoil

  1, Chú ý đến hệ cơ số ~16~

  2, In ra thử tổng chữ số của các số để tìm ra quy luật

  3, Dãy thu được là

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F ... (chu kỳ 15)

  4, Nhận xét:

  • Nếu tích các số từ ~x~ đến ~y~ chia hết cho ~15~ thì kết quả luôn là F

  Tích từ ~x~ đến y chia hết cho ~15~ khi từ ~x~ đến ~y~ có tối thiểu ~5~ số (Có ít nhất ~1~ số chia hết cho ~3~, ~1~ số chia hết cho ~5~)

  Như vậy chỉ cần kiểm tra từ x đến y có lớn hơn 5 số hay không, nếu có thì kết quả sẽ là F

  ~y-x+1 \le 5~ <=> ~x+4 \ge y~

  (Dùng cộng số lớn cho dễ)

  Nếu không chỉ cần tính tích các số từ ~x~ đến ~y~ ~MOD~ ~15~

  Dễ hơn thì cũng có thể tính tích số dư của các số từ ~x~ đến ~y~