Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
bedao_m04_change Bedao Mini Contest 04 - CHANGE Bedao Contest 0.15 58.2% 34
atcoder_dp_j Atcoder Educational DP Contest J - Sushi Atcoder 0.50 58.2% 136
ads Quảng cáo ICPC 0.14 58.2% 667
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 58.1% 181
fct028_socola Free Contest Testing Round 28 - SOCOLA Free Contest 0.70 58.0% 173
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 57.9% 102
disney2 Công viên Disneyland (version 2) ICPC 0.34 57.9% 65
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 57.9% 371
fc054_eightcircles Free Contest 54 - EIGHTCIRCLES Free Contest 1.08 57.9% 6
fc074_lixi Free Contest 74 - LIXI Free Contest 1.32 57.9% 9
hspc14a Biến đổi cặp số ICPC 0.50 57.8% 30
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 57.8% 252
hspc14j Sàng ICPC 0.33 57.7% 78
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 57.7% 910
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 57.7% 25
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 57.7% 41
hspc14i Chơi nhảy ICPC 0.31 57.6% 75
fc130_merge Free Contest 130 - MERGE Free Contest 0.50 57.6% 85
fc052_photo Free Contest 52 - PHOTO Free Contest 1.18 57.5% 21
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 57.5% 42
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 57.4% 1619
fct033_absmax Free Contest Testing Round 33 - ABSMAX Free Contest 0.70 57.2% 432
fct027_5_perlis Free Contest Testing Round 27.5 - PERLIS Free Contest 0.70 57.2% 74
brtree Bread Tree ICPC 0.75 57.1% 3
fc075_range Free Contest 75 - RANGE Free Contest 1.05 57.1% 16
fct011_connect Free Contest Testing Round 11 - CONNECT Free Contest 0.80 57.1% 8
fct012_roadrail Free Contest Testing Round 12 - ROADRAIL Free Contest 0.80 57.1% 24
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 57.1% 1005
fcb039_newyear Beginner Free Contest 39 - NEWYEAR Free Contest 0.20 57.1% 169
mse07b Double Queue ICPC 0.28 57.0% 115
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 56.9% 30
fc114_lcmpair Free Contest 114 - LCMPAIR Free Contest 0.50 56.9% 76
houses Những ngôi nhà OI Style 0.23 56.9% 31
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 56.8% 562
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 56.7% 15
fc001_ksteps Free Contest 1 - KSTEPS Free Contest 0.50 56.7% 16
fc042_socola Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.61 56.6% 63
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 56.6% 454
errichto_matexp_hstringupd Matrix Exponentiation - String Mood Updates Educational Codeforces 1.20 56.6% 64
icpc22_mt_e ICPC 2022 miền Trung - E: Birthday Cake ICPC 0.50 56.6% 54
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 56.5% 10
permsort Hoán vị đẹp TST Training 1.00 56.5% 11
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 56.5% 20
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 56.5% 543
mchaos Chaos Strings ICPC 0.33 56.5% 41
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 56.5% 391
fc020_accepted Free Contest 20 - ACCEPTED Free Contest 0.50 56.4% 177
fc068_seqab Free Contest 68 - SEQAB Free Contest 0.80 56.4% 25
fct038_square Free Contest Testing Round 38 - SQUARE Free Contest 0.70 56.4% 163
cheap Heap Counting ICPC 1.67 56.3% 9