Bob xây nhà

View as PDF

Submit solution


Points: 0.83 (partial)
Time limit: 0.75s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COCI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Bob mua một khu đất có dạng hình chữ nhật có chiều rộng là ~N~ mét và chiều cao là ~M~ mét, và mảnh đất được chia thành ~M \times N~ ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có một độ cao khác nhau.

Bob muốn xây một ngôi nhà trên mảnh đất này. Anh muốn chọn một khu đất hình chữ nhật, có các cạnh song song với cạnh của mảnh đất, tuy nhiên, độ cao của tất cả ô đất trong vùng được chọn phải bằng nhau.

Hãy đếm số cách Bob có thể chọn khu vực để xây nhà.

Input

  • Dòng đầu tiên là ~2~ số ~N~ và ~M~ ~(N~, ~M \leq 1000)~
  • ~N~ dòng sau, mỗi dòng gồm ~M~ số, số thứ ~j~ của hàng ~i~ là giá trị ~a_{ij}~ thể hiện chiều cao của ô đất có tọa độ ~(i~, ~j)~ (~a_{ij}~ ~\leq 10^{9})~

Output

  • Số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán

Sample Input

5 3
2 2 2
2 2 1
1 1 1
2 1 2
1 2 1

Sample Output

27

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.