Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.6% 244
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 16.7% 3
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 34.5% 7
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 38.8% 88
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 40.5% 30
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 43.8% 7
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 64.7% 19
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 30.0% 3
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 30.0% 10
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 33.3% 1
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 56.7% 15
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.1% 769
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 47.1% 8
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 30.8% 74
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 62.5% 5
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 50.0% 1
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.5% 3
vnempire Đế chế OI Style 0.29 42.3% 211
vningame Trò chơi OI Style 1.18 15.8% 3
vnoicup22_final_a Blue graph VNOI Cup 0.80 23.9% 57
vnoicup22_final_b Modulo collision VNOI Cup 0.80 17.7% 37
vnoicup22_final_c Lục bát poem VNOI Cup 0.80 14.8% 12
vnoicup22_final_d Trò chơi tạo số VNOI Cup 1.20 10.9% 9
vnoicup22_final_e Advanced nickname suggestion system VNOI Cup 1.20 16.0% 3
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 34.4% 8
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.0% 774
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.3% 429
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 10.5% 143
vnoicup22_r1_d Traveling VNOI Cup 1.00 12.1% 61
vnoicup22_r1_e Dumbbell VNOI Cup 1.20 8.4% 23
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.3% 579
vnoicup22_r2_b Sale VNOI Cup 0.60 14.0% 150
vnoicup22_r2_c History VNOI Cup 1.00 15.5% 147
vnoicup22_r2_d Cut the Cake VNOI Cup 1.20 9.7% 54
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 17.9% 293
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 29.8% 225
vnoicup22_r3_c Apple harvesting VNOI Cup 0.60 9.1% 88
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.2% 10
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.4% 51
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 31.4% 114
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.6% 8
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 13.1% 31
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 13.9% 65