Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
kienstring Kiên và xâu TST Training 1.00 45.1% 48
kingdom VM 08 Bài 26 - Đế chế hùng mạnh nhất VNOI Marathon 0.88 42.0% 123
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 11.1% 8
kinv Dãy nghịch thế độ dài K ICPC 0.20 31.6% 443
kkdd K - Không đơn độc OI Style 1.13 20.3% 31
kkkct2 Counting Triangles 2 ICPC 0.87 25.0% 2
kl11b Arnook Defensive Line ICPC 1.78 20.3% 7
kmedian USACO 2011 - Nov - Gold - Above the Median USACO 0.42 58.4% 191
kmin KMIN OI Style 0.11 32.7% 547
kmix Pha chế OI Style 1.21 15.6% 36
kmp_append Append Educational 0.01 22.0% 44
kmp_badnum Bad Numbers Educational 0.01 4.8% 7
kmp_bnum Số đẹp Educational 0.01 13.9% 35
kmp_cpic Dư ảnh thời gian Educational 0.01 4.1% 3
kmp_fencedecor Trang trí hàng rào Educational 0.01 5.6% 9
kmp_friendly kmpfriendly Educational 0.01 10.3% 12
kmp_giap KMP++ Educational 0.01 28.6% 5
kmp_pscnt Xâu đầu cuối Educational 0.01 36.4% 31
kmp_pstring PSTRING Educational 0.01 19.6% 19
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 12.8% 6
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 14.3% 1
kpass Mật mã OI Style 1.07 35.0% 7
kplank Bán dừa OI Style 0.21 25.3% 484
kquery K-query ICPC 0.26 39.1% 1071
kquery2 K-query II ICPC 1.01 19.6% 307
krect Counting K-Rectangle ICPC 0.89 43.9% 150
krus Kruska ICPC 1.00 50.0% 3
kseq1 Dãy số 1 OI Style 0.33 46.1% 64
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 52.0% 11
ktour Đi chơi OI Style 0.99 14.9% 16
ktreec Bán hàng OI Style 0.82 20.5% 61
ktuan Phân tích số ICPC 0.27 26.5% 48
kvip Very Important People OI Style 0.91 50.8% 47
kway Trao đổi thông tin ICPC 0.46 39.9% 55
labudovi Hồ Thiên Nga ICPC 0.39 26.3% 260
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
landk Mua đất OI Style 1.48 16.8% 14
latgach Lát gạch ICPC 0.06 24.6% 1005
latgach2 Lát gạch 2 ICPC 0.57 47.2% 36
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 41.3% 811
lazycows Lazy Cows ICPC 0.62 24.2% 49
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 18.7% 394
lehoi Lễ hội Chưa phân loại 1.50 31.6% 19
lem RIVER OI Style 0.54 26.8% 46
lem1 COIN OI Style 0.31 34.8% 45
lem2 GUMBI OI Style 0.22 41.8% 32
lem3 TRIP OI Style 0.12 52.8% 1127
lem4 WHITE BLACK OI Style 0.34 42.4% 89
lem5 ARITHMETIC PROGRESSION OI Style 0.38 18.7% 105
lem6 BIRTHDAY OI Style 0.31 32.3% 41