Submit solution

Points: 1.23 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
HSPC 2014
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước ~N \times M~, ban đầu các phần tử trên bảng bằng ~0~. Có ~Q~ thao tác trên bảng như sau:

  • "~1~ ~a~ ~b~ ~x~ ~y~ ~w~": tăng giá trị mỗi phần tử trong hình chữ nhật có góc trái dưới ~(a~, ~b)~, góc phải trên ~(x~, ~y)~ lên ~w~ đơn vị.
  • "~2~ ~a~ ~b~ ~x~ ~y~": in ra tổng các phần tử trong hình chữ nhật có góc trái dưới ~(a~, ~b)~, góc phải trên ~(x~, ~y)~.

Input

Dòng đầu gồm ~3~ số ~N~, ~M~ và ~Q~. ~1 \leq N~, ~M \leq 1000~. ~1 \leq Q \leq 100000~. Sau đó là ~Q~ dòng, mỗi dòng là ~1~ thao tác theo định dạng trên.

Output

Lần lượt với mỗi thao tác loại ~2~, in ra trên một dòng giá trị tính toán được.

Sample Input

2 3 8
1 1 1 1 1 5
1 1 1 1 2 5
2 1 2 1 3
1 1 1 2 1 4
2 2 1 2 2
2 1 2 1 3
1 2 1 2 2 5
2 1 1 1 1

Sample Output

5
4
5
14

Comments

Please read the guidelines before commenting.