Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fct010_evenpal Free Contest Testing Round 10 - EVENPAL Free Contest 0.29 69.9% 120
fc058_hash Free Contest 58 - HASH Free Contest 0.50 69.7% 38
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 69.6% 1180
icpc22_national_j ICPC 2022 vòng Quốc gia - J: Jungle Joint ICPC 0.20 69.5% 159
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.20 69.4% 70
fc140_newset Free Contest 140 - NEWSET Free Contest 0.70 69.4% 26
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 69.3% 488
fct039_compress Free Contest Testing Round 39 - COMPRESS Free Contest 0.70 69.3% 242
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 69.2% 26
fcb015_mdist Beginner Free Contest 15 - MDIST Free Contest 0.08 69.1% 282
fcb005_metting Beginner Free Contest 5 - METTING Free Contest 0.10 68.9% 303
fc141_jump Free Contest 141 - JUMP Free Contest 0.70 68.9% 394
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 68.8% 359
fc001_knight Free Contest 1 - KNIGHT Free Contest 0.50 68.8% 8
fct007_seqop Free Contest Testing Round 7 - SEQOP Free Contest 0.50 68.8% 10
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 68.6% 30
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 68.6% 319
fc009_arbore Free Contest 9 - ARBORE Free Contest 0.50 68.4% 13
fc113_idp0105a Free Contest 113 - IDP0105A Free Contest 0.50 68.3% 64
mmod29 CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 ICPC 0.28 68.2% 81
fcb022_perlis Beginner Free Contest 22 - PERLIS Free Contest 0.10 68.2% 26
rocks Rocks Game OI Style 0.28 68.0% 15
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 67.9% 638
lem7 COMPANY OI Style 0.83 67.9% 19
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 67.7% 14
fct008_xormatrix Free Contest Testing Round 8 - XORMATRIX Free Contest 0.51 67.4% 29
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 67.4% 28
fc119_fmultiples Free Contest 119 - FMULTIPLES Free Contest 0.50 67.2% 38
fct003_fish Free Contest Testing Round 3 - FISH Free Contest 1.15 67.1% 44
fc077_weed Free Contest 77 - WEED Free Contest 0.80 67.0% 441
mmaxper Rectangles Perimeter ICPC 0.13 66.7% 234
cstars Đếm sao OI Style 1.01 66.7% 2
earthqk Earthquakes ICPC 0.95 66.7% 1
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 66.7% 7
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 66.7% 30
mexico IOI06 The Valley of Mexico OI Style 1.27 66.7% 4
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 66.7% 124
nkcnt2 Em tập đếm 2 OI Style 0.82 66.7% 2
pool Bi-a OI Style 1.95 66.7% 2
search1 Other search problem OI Style 0.44 66.7% 25
v11comet Sao chổi OI Style 0.83 66.7% 2
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 66.7% 2
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 66.7% 2
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 66.7% 2
fc030_stair Free Contest 30 - STAIR Free Contest 0.50 66.7% 6
fc048_gravels Free Contest 48 - GRAVELS Free Contest 1.07 66.7% 6
fc084_math Free Contest 84 - MATH Free Contest 0.50 66.7% 7
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 66.7% 17
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1.30 66.7% 4