Submit solution

Points: 0.83 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
special one
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Một công ty gồm một số phòng, mỗi phòng gồm ~1~ số lãnh đạo và ~1~ số nhân viên, trong phòng không có ai vừa là lãnh đạo vừa là nhân viên. Không có ~2~ người nào cùng thuộc ~2~ phòng khác nhau. Mỗi lãnh đạo điều hành công việc của mọi nhân viên trong phòng nhưng ~2~ lãnh đạo thuộc cùng phòng không điều hành nhau. Hiệu quả của ~1~ phòng được tính bằng số lượng quan hệ trong phòng đó.

Ví Dụ: Nếu ~1~ phòng có ~2~ lãnh đạo và ~3~ nhân viên thì hiệu quả phòng đó bằng ~6~. Hiệu quả của công ty bằng tổng hiệu quả các phòng.

Một công ty muốn có hiệu quả bằng ~1~ số nguyên dương ~E~ cho trước. Hãy tìm cách tổ chức công ty sao cho các điều kiện sau được thoả mãn:

  1. Công ty có ít nhất ~1~ phòng
  2. Hiệu quả của công ty đúng bằng ~E~
  3. Số ~N~ là tổng số người trong công ty nhỏ nhất có thể được
  4. Nếu có nhiều phương án tổng số người đúng bằng ~N~ tìm phương án có tổng số lãnh đạo ~S~ là nhỏ nhất
  5. Nếu có nhiều phương án với ~N~ và ~S~ nhỏ nhất tìm phương án có số phòng ~K~ là ít nhất

Input

Gồm ~1~ dòng duy nhất: ~E~ ~(1 \le E \le 10000)~

Output

Gồm ~1~ dòng ghi ~3~ số nguyên: ~N~, ~S~, ~K~

Sample Input

7

Sample Output

7 3 2

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.