Xổ số

View as PDF

Submit solution


Points: 0.32 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
SRM 466, Div 1 - Level 2Người dịch: Ngô Minh Ðức
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Alice thích chơi xổ số. Mỗi vé xổ số là một bảng chữ nhật với ~N~ dòng và ~5~ cột, trong đó mỗi ô chứa một số nguyên phân biệt từ ~1~ đến ~5 \times N~.

Sau khi bán vé, nhà tổ chức chọn ngẫu nhiên ~5~ số nguyên phân biệt từ ~1~ đến ~5 \times N~. Mỗi tập con ~5~ số nguyên có xác suất được chọn như nhau. Các số này được gọi là số thắng . Một vé số thắng giải nếu như có một dòng trong đó chứa ít nhất ~3~ số thắng

Alice sẽ mua một vé số duy nhất. Tính xác suất để Alice thắng giải

Input

  • Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", các test cách nhau bởi một dòng trắng. Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.
  • Mỗi test gồm một số ~N~ duy nhất.

Output

  • Với mỗi test, in ra xác suất tìm được, với độ chính xác ít nhất ~6~ chữ số thập phân.

Giới hạn

  • ~N \in [1, 100]~.

Sample Input

[CASE]
1

[CASE]
2

[CASE]
3

[CASE]
6

[END]

Sample Output

1.0
1.0
0.5004995004995005
0.1316155109258557

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.