Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 34.6% 545
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 32.6% 528
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 16.5% 161
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 23.2% 279
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 17.9% 2380
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 34.0% 666
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.5% 51
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 50.1% 972
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 18.3% 197
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 22.9% 32
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 37.8% 997
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.4% 414
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 31.1% 25
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 57.7% 1747
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 45.6% 405
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.3% 107
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 41.6% 1157
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 43.4% 376
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 43.7% 490
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 53.8% 299
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.8% 100
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 40.8% 256
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 25.4% 183
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 17.9% 270
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 29.6% 112
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 30.0% 196
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.5% 81
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 27.8% 310
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 52.0% 342
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 7.5% 81
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 20.6% 41
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 37.3% 974
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.2% 457
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 23.8% 348
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 21.5% 262
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 9.5% 42
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 48.6% 272
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 24.7% 259
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 18.1% 149
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 24.7% 555
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 28.5% 348
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 42.5% 207
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 24.5% 23
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 27.6% 414
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.6% 4
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 2.5% 1
rbull VOI 16 Bài 4 - Trại bò tót HSG Quốc gia 0.50 32.2% 109
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 28.1% 70
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 23.8% 134
voi17_virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.3% 429