Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 42.5% 349
fct039_build Free Contest Testing Round 39 - BUILD Free Contest 0.70 42.5% 73
squares Hình vuông ICPC 0.51 42.5% 28
pvoi14_1 ĐINH GHIM OI Style 0.59 42.5% 75
bedao_r01_grade Bedao Regular Contest 01 - GRADE Bedao Contest 0.40 42.5% 247
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 42.5% 303
fc133_llgame Free Contest 133 - LLGAME Free Contest 1.20 42.5% 43
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 42.6% 845
fcb006_harmony Beginner Free Contest 6 - HARMONY Free Contest 0.10 42.6% 154
fc073_dance Free Contest 73 - DANCE Free Contest 0.37 42.7% 155
fcb018_findper Beginner Free Contest 18 - FINDPER Free Contest 0.10 42.7% 74
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 42.7% 272
fc148_m2d6 Free Contest 148 - M2D6 Free Contest 0.70 42.8% 314
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 42.9% 16
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 42.9% 32
coinset Set of coin ICPC 1.36 42.9% 3
dpeqn Congruence Equation ICPC 1.40 42.9% 8
gold Đảo giấu vàng ICPC 0.33 42.9% 33
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 42.9% 3
tnhwifi Cafe WIFI ICPC 0.82 42.9% 15
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 42.9% 3
xor Phép Xor ICPC 1.05 42.9% 3
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 42.9% 43
fc070_kjump Free Contest 70 - KJUMP Free Contest 0.21 42.9% 87
fcb008_inspire Beginner Free Contest 8 - INSPIRE Free Contest 0.54 42.9% 8
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1.20 42.9% 3
dtl_rr Dytechlab Algorithms Battle - RR Game Dytechlab 1.30 42.9% 10
icpc20_regional_c ICPC 2020 vòng Regional: Bài C ICPC 0.50 42.9% 6
icpc19_regional_h ICPC 2019 vòng Regional: Bài H ICPC 0.60 42.9% 5
fct040_tabwalk Free Contest Testing Round 40 - TABWALK Free Contest 0.70 42.9% 380
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 42.9% 254
riddle Bí hiểm ICPC 0.32 42.9% 83
fcb033_count Beginner Free Contest 33 - COUNT Free Contest 0.10 42.9% 149
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 43.0% 902
bedao_t1_iwant Bedao Testing Contest 01 - I WANT Bedao Contest 0.10 43.0% 2047
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.0% 839
fc019_coltri Free Contest 19 - COLTRI Free Contest 0.50 43.0% 54
fct032_lcmpair Free Contest Testing Round 32 - LCMPAIR Free Contest 0.70 43.1% 300
olp_ct21_bridge Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - CẦU KÍNH Olympic Sinh Viên 1.00 43.1% 341
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 43.1% 824
vnoicup23_final_a xuanquang1999 and the Problem Selection Process VNOI Cup 0.20 43.1% 234
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 43.1% 1002
icpc22_mt_c ICPC 2022 miền Trung - C: Sort Problems ICPC 0.50 43.2% 107
fc048_hamming Free Contest 48 - HAMMING Free Contest 0.53 43.2% 35
fcb054_rock Beginner Free Contest 54 - ROCK Free Contest 0.20 43.2% 54
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 43.2% 334
fcc2022q1_spider Free Contest Cup 2022 Q1 - SPIDER Free Contest 0.70 43.2% 85
cdmusic Help Conan 5 ! OI Style 1.45 43.2% 13
fc138_str01 Free Contest 138 - STR01 Free Contest 0.70 43.2% 42
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 43.3% 401