Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
hsgso20_notlimah Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 3 - NOTLIMAH Olympic chuyên KHTN 1.00 0.0% 0
hsgso20_meeting Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 4 - MEETING Olympic chuyên KHTN 1.00 0.0% 0
fc002_imgame Free Contest 2 - IMGAME Free Contest 0.50 0.0% 0
fc002_highway Free Contest 2 - HIGHWAY Free Contest 0.50 0.0% 0
fc002_hamilton Free Contest 2 - HAMILTON Free Contest 0.50 0.0% 0
fc002_jewel Free Contest 2 - JEWEL Free Contest 0.50 0.0% 0
fc003_ntrees Free Contest 3 - NTREES Free Contest 0.50 0.0% 0
fc003_nzsum Free Contest 3 - NZSUM Free Contest 0.50 0.0% 0
fc004_format1 Free Contest 4 - FORMAT1 Free Contest 1.30 0.0% 0
fc009_exercise Free Contest 9 - EXERCISE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_dictionary Free Contest 10 - DICTIONARY Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_imgame Free Contest 10 - IMGAME Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_fence Free Contest 10 - FENCE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_hapnum Free Contest 10 - HAPNUM Free Contest 0.50 0.0% 0
fct002_cardgame Free Contest Testing Round 2 - CARDGAME Free Contest 0.50 0.0% 0
fct002_free Free Contest Testing Round 2 - FREE Free Contest 0.50 0.0% 0
fct002_ecircle Free Contest Testing Round 2 - ECIRCLE Free Contest 0.50 0.0% 0
fct002_highway Free Contest Testing Round 2 - HIGHWAY Free Contest 0.50 0.0% 0
fct002_binary Free Contest Testing Round 2 - BINARY Free Contest 0.50 0.0% 0
fc011_simplefactor Free Contest 11 - SIMPLEFACTOR Free Contest 0.50 0.0% 0
fc011_automaton Free Contest 11 - AUTOMATON Free Contest 0.50 0.0% 0
fc015_paintab Free Contest 15 - PAINTAB Free Contest 0.50 0.0% 0
fc015_recruit Free Contest 15 - RECRUIT Free Contest 0.50 0.0% 0
fc015_gems Free Contest 15 - GEMS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc016_speed Free Contest 16 - SPEED Free Contest 0.50 0.0% 0
fc016_soi Free Contest 16 - SOI Free Contest 0.50 0.0% 0
fc017_treasure Free Contest 17 - TREASURE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc019_telefon Free Contest 19 - TELEFON Free Contest 0.50 0.0% 0
fc021_path Free Contest 21 - PATH Free Contest 0.50 0.0% 0
fc021_aiwar Free Contest 21 - AIWAR Free Contest 0.50 0.0% 0
fc022_xyz Free Contest 22 - XYZ Free Contest 0.50 0.0% 0
fc023_tied Free Contest 23 - TIED Free Contest 0.50 0.0% 0
fc026_fishing Free Contest 26 - FISHING Free Contest 0.50 0.0% 0
fc026_language Free Contest 26 - LANGUAGE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc027_dots Free Contest 27 - DOTS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc028_cookies Free Contest 28 - COOKIES Free Contest 0.50 0.0% 0
fc029_kbase Free Contest 29 - KBASE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc029_olympics Free Contest 29 - OLYMPICS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc029_kangaroo Free Contest 29 - KANGAROO Free Contest 0.50 0.0% 0
fc030_team Free Contest 30 - TEAM Free Contest 0.50 0.0% 0
fc031_playnum Free Contest 31 - PLAYNUM Free Contest 0.50 0.0% 0
fc031_workstation Free Contest 31 - WORKSTATION Free Contest 0.50 0.0% 0
fc031_autocorrect Free Contest 31 - AUTOCORRECT Free Contest 0.50 0.0% 0
fc031_raffle Free Contest 31 - RAFFLE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc031_twodogs Free Contest 31 - TWODOGS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc032_catdog Free Contest 32 - CATDOG Free Contest 0.50 0.0% 0
fc032_hilbert Free Contest 32 - HILBERT Free Contest 0.50 0.0% 0
fc032_hole Free Contest 32 - HOLE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc033_baking Free Contest 33 - BAKING Free Contest 0.50 0.0% 0