Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fcb021_coupon Beginner Free Contest 21 - COUPON Free Contest 0.10 57.9% 9
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 76.9% 9
bedao_m03_covigame Bedao Mini Contest 03 - COVIGAME Bedao Contest 0.15 16.9% 9
fct020_ktour Free Contest Testing Round 20 - KTOUR Free Contest 0.50 36.0% 9
fc082_fractal Free Contest 82 - FRACTAL Free Contest 0.80 52.6% 9
fc103_diffstr Free Contest 103 - DIFFSTR Free Contest 0.80 5.2% 9
fcb027_dgame Beginner Free Contest 27 - DGAME Free Contest 0.66 18.6% 9
icpc21_mn_g ICPC 2021 miền Nam - G: Parking ICPC 1.50 9.5% 9
trie_torture TRIETORTURE Educational 0.01 7.6% 9
icpc20_national_l ICPC 2020 vòng Quốc gia - L: Looping Around ICPC 1.30 17.5% 9
icpc19_national_d ICPC 2019 vòng Quốc gia - D: Dropping Ball ICPC 1.00 50.0% 9
icpc19_national_k ICPC 2019 vòng Quốc gia - K: Kingdom of Ants ICPC 1.20 23.6% 9
icpc19_national_l ICPC 2019 vòng Quốc gia - L: Learning to Code ICPC 1.50 9.4% 9
ioi23_day2_overtaking IOI 2023 - Day 2 - Task 2 - Overtaking International Olympiad in Informatics 1.50 25.7% 9
bedao_oi2_c Bedao OI Contest 2 - Ăn nhà hàng Bedao Contest 1.00 6.9% 9
tst23_a TST 2023 - Bài 1 Team Selection Test 1.50 2.9% 9
codetour24_w_a Mã Màu Hex VNG Code Tour 0.10 17.5% 9
codetour24_c1_c Xếp hàng VNG Code Tour 0.10 19.2% 9
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 12.9% 8
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 50.0% 8
digits88 DIGITS OI Style 0.84 8.3% 8
earthqk Earthquakes ICPC 0.95 60.0% 8
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 67.7% 8
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 66.7% 8
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 45.0% 8
house Xây nhà ICPC 0.82 40.9% 8
kpass Mật mã OI Style 1.07 38.1% 8
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 21.6% 8
mdigits1 Different Digits ICPC 1.11 14.9% 8
movies Mua vé xem phim ICPC 0.40 52.6% 8
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 35.7% 8
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 46.5% 8
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 13.4% 8
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 80.0% 8
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 26.7% 8
strhfi Đầu và cuối của xâu ICPC 0.75 47.4% 8
svada Svada ICPC 0.67 23.5% 8
toy Đồ chơi OI Style 1.51 38.7% 8
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 6.7% 8
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 30.0% 8
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 4.4% 8
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 11.6% 8
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 19.6% 8
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 40.7% 8
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 57.1% 8
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 31.4% 8
maxval Giá trị lớn nhất TST Training 1.00 29.7% 8
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.8% 8
ioi21_parks IOI 2021 - Day 1 - Task 3 - Fountain Parks International Olympiad in Informatics 1.00 44.4% 8
ioi21_registers IOI 2021 - Day 2 - Task 3 - Bit Shift Registers International Olympiad in Informatics 1.00 56.3% 8