Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
fc044_assemble Free Contest 44 - ASSEMBLE Free Contest 0.94 0.0% 0
fc045_icar Free Contest 45 - ICAR Free Contest 1.37 0.0% 0
fc046_number Free Contest 46 - NUMBER Free Contest 0.75 0.0% 0
fc048_testlist1 Free Contest 48 - TESTLIST1 Free Contest 1.42 0.0% 0
fc048_bamboos Free Contest 48 - BAMBOOS Free Contest 1.09 0.0% 0
fc053_mixture Free Contest 53 - MIXTURE Free Contest 1.40 0.0% 0
fc055_laky Free Contest 55 - LAKY Free Contest 1.30 0.0% 0
fc056_listgameex Free Contest 56 - LISTGAMEEX Free Contest 0.50 0.0% 0
fc056_silkroad Free Contest 56 - SILKROAD Free Contest 0.50 0.0% 0
fc057_hainao Free Contest 57 - HAINAO Free Contest 1.30 0.0% 0
fc058_bitbang Free Contest 58 - BITBANG Free Contest 0.50 0.0% 0
fc058_apalin Free Contest 58 - APALIN Free Contest 0.50 0.0% 0
fc059_flags Free Contest 59 - FLAGS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc059_carshow Free Contest 59 - CARSHOW Free Contest 0.50 0.0% 0
fc059_hatde Free Contest 59 - HATDE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc060_listgame2 Free Contest 60 - LISTGAME2 Free Contest 0.92 0.0% 0
fc060_zero Free Contest 60 - ZERO Free Contest 0.49 0.0% 0
fc061_irratio Free Contest 61 - IRRATIO Free Contest 0.50 0.0% 0
fc061_ideamra Free Contest 61 - IDEAMRA Free Contest 0.50 0.0% 0
fc061_nonzero Free Contest 61 - NONZERO Free Contest 0.50 0.0% 0
fc061_bracket Free Contest 61 - BRACKET Free Contest 0.50 0.0% 0
fc_pretst2018_2_muldigits Free Contest PreTST 2018 #2 - MULDIGITS Free Contest 0.99 0.0% 0
fc083_lights Free Contest 83 - LIGHTS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc084_ramen Free Contest 84 - RAMEN Free Contest 0.50 0.0% 0
fct003_post3 Free Contest Testing Round 3 - POST3 Free Contest 1.28 0.0% 0
fc087_table Free Contest 87 - TABLE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc087_digits Free Contest 87 - DIGITS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc088_present Free Contest 88 - PRESENT Free Contest 1.45 0.0% 0
fc088_fcity Free Contest 88 - FCITY Free Contest 1.43 0.0% 0
fc090_nemgame Free Contest 90 - NEMGAME Free Contest 0.82 0.0% 0
fcb002_interactive Beginner Free Contest 2 - INTERACTIVE Free Contest 0.52 0.0% 0
fc091_fccoin Free Contest 91 - FCCOIN Free Contest 0.50 0.0% 0
fc095_cactus Free Contest 95 - CACTUS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc096_rbtree Free Contest 96 - RBTREE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc096_rational Free Contest 96 - RATIONAL Free Contest 0.50 0.0% 0
fc100_stdecomp Free Contest 100 - STDECOMP Free Contest 1.46 0.0% 0
fc110_sqrhouse Free Contest 110 - SQRHOUSE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc112_maxmod Free Contest 112 - MAXMOD Free Contest 0.50 0.0% 0
fc113_polydist Free Contest 113 - POLYDIST Free Contest 0.50 0.0% 0
fc117_giftcard Free Contest 117 - GIFTCARD Free Contest 0.50 0.0% 0
fc119_ellipse Free Contest 119 - ELLIPSE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc_fyt_day2_football Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - FOOTBALL Free Contest 0.50 0.0% 0
fcb025_shooting Beginner Free Contest 25 - SHOOTING Free Contest 0.10 0.0% 0
fc121_expression Free Contest 121 - EXPRESSION Free Contest 0.50 0.0% 0
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g08_restrictions Bedao Grand Contest 08 - RESTRICTIONS Bedao Contest 0.90 0.0% 0
olp_sc20_croad Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Con đường trọng yếu Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0