Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 41.4% 14
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 34.9% 2
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 22.1% 29
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 64.0% 11
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 49.6% 46
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 26.0% 35
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 31.8% 28
vn_zr_ii Số không (II) ICPC 1.11 30.8% 7
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 47.5% 25
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 12.5% 49
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 13.0% 29
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.7% 8
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 32.0% 113
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.5% 46
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.5% 5
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.4% 10
vnoicup22_r3_c Apple harvesting VNOI Cup 0.60 10.6% 84
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 29.0% 219
vnoicup22_r3_a Bishop VNOI Cup 0.20 17.8% 290
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 2.8% 3
vnoicup22_r2_d Cut the Cake VNOI Cup 1.20 9.4% 51
vnoicup22_r2_c History VNOI Cup 1.00 13.7% 129
vnoicup22_r2_b Sale VNOI Cup 0.60 13.9% 149
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.6% 554
vnoicup22_r1_e Dumbbell VNOI Cup 1.20 7.7% 20
vnoicup22_r1_d Traveling VNOI Cup 1.00 11.5% 55
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 10.5% 140
vnoicup22_r1_b Rope skipping VNOI Cup 0.50 21.1% 401
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 41.6% 732
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 34.4% 8
vnoicup22_final_e Advanced nickname suggestion system VNOI Cup 1.20 16.7% 3
vnoicup22_final_d Trò chơi tạo số VNOI Cup 1.20 10.1% 9
vnoicup22_final_c Lục bát poem VNOI Cup 0.80 15.5% 11
vnoicup22_final_b Modulo collision VNOI Cup 0.80 16.1% 31
vnoicup22_final_a Blue graph VNOI Cup 0.80 23.8% 47
vningame Trò chơi OI Style 1.18 15.8% 3
vnempire Đế chế OI Style 0.29 39.2% 162
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.5% 3
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 0.0% 0
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 50.0% 1
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 30.1% 65
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 46.2% 6
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.7% 650
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 50.0% 11
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 71.4% 5