Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fc_4years_qualarea Free Contest 4 Years - QUALAREA Free Contest 0.80 53.3% 8
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1.50 17.2% 8
icpc21_mn_d ICPC 2021 miền Nam - D: Puzzle Pieces ICPC 1.70 18.0% 8
icpc21_mn_g ICPC 2021 miền Nam - G: Parking ICPC 1.50 9.9% 8
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.4% 8
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 33.3% 8
ioi22_day2_islands IOI 2022 - Day 2 - Task 3 - Thousands Islands International Olympiad in Informatics 1.80 13.4% 8
bedao_r12_fa Bedao Regular Contest 12 - FA Bedao Contest 0.90 8.6% 8
vnoicup23_final_h Kuroni and the Sharing of the VNOI CUP Problem Setting Process VNOI Cup 1.80 11.7% 8
tst18_b Đèn trang trí Team Selection Test 0.01 12.3% 8
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 61.5% 7
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 46.7% 7
bird Bird or not bird ICPC 0.90 21.1% 7
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 43.8% 7
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 47.4% 7
cavli Cavli ICPC 1.57 40.0% 7
digits88 DIGITS OI Style 0.84 7.0% 7
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 52.9% 7
earthqk Earthquakes ICPC 0.95 61.5% 7
garden25 Trồng cây OI Style 0.69 42.1% 7
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 20.0% 7
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 13.9% 7
lscsc Cấp số cộng ICPC 0.77 17.5% 7
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 27.3% 7
qbwire Chip & Dale ICPC 0.89 16.3% 7
rabgame1 RABGAME - Hard version OI Style 1.07 19.6% 7
spqueue Queue ICPC 0.94 31.8% 7
strhfi Đầu và cuối của xâu ICPC 0.75 47.1% 7
svada Svada ICPC 0.67 26.3% 7
tconcert Buổi hòa nhạc OI Style 1.11 10.8% 7
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 41.4% 7
toy Đồ chơi OI Style 1.51 29.2% 7
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 7.0% 7
vmaoce VM 13 Bài 04 - Thời đại của các đế chế dừa VNOI Marathon 0.84 21.9% 7
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 38.5% 7
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 88.9% 7
bwchess Bàn cờ trắng đen TST Training 1.00 24.3% 7
bombs Thử nghiệm bom TST Training 1.00 21.3% 7
joisc13_communication JOI Spring Camp 2013 Day 1 - Communications Japan OI 1.00 33.3% 7
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.6% 7
thstone Chuyển đá OI Style 0.40 87.5% 7
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 3.8% 7
fc010_buffalo Free Contest 10 - BUFFALO Free Contest 0.50 38.9% 7
fc013_mutation Free Contest 13 - MUTATION Free Contest 0.50 43.8% 7
fc037_rational2 Free Contest 37 - RATIONAL2 Free Contest 0.40 17.9% 7
fc046_countingtree Free Contest 46 - COUNTINGTREE Free Contest 0.75 14.9% 7
fc061_jump Free Contest 61 - JUMP Free Contest 0.50 28.0% 7
fc_pretst2018_2_muldigits Free Contest PreTST 2018 #2 - MULDIGITS Free Contest 1.11 18.0% 7
fc083_lamest Free Contest 83 - LAMEST Free Contest 0.50 77.8% 7