Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 45.2% 7
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 22.6% 7
rabgame1 RABGAME - Hard version OI Style 1.07 20.4% 7
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 77.8% 7
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 11.8% 7
tablic Tablica ICPC 0.34 72.2% 7
tconcert Buổi hòa nhạc OI Style 1.11 11.5% 7
toy Đồ chơi OI Style 1.51 31.8% 7
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 17.6% 7
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 5.5% 7
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 41.2% 7
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 20.0% 7
bwchess Bàn cờ trắng đen TST Training 1.00 24.3% 7
bombs Thử nghiệm bom TST Training 1.00 21.3% 7
ioi21_parks IOI 2021 - Day 1 - Task 3 - Fountain Parks International Olympiad in Informatics 1.00 38.9% 7
ioi21_registers IOI 2021 - Day 2 - Task 3 - Bit Shift Registers International Olympiad in Informatics 1.00 53.3% 7
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 4.8% 7
fc003_bcl Free Contest 3 - BCL Free Contest 0.50 15.6% 7
fc010_buffalo Free Contest 10 - BUFFALO Free Contest 0.50 43.8% 7
fc011_wordpow Free Contest 11 - WORDPOW Free Contest 0.50 53.8% 7
fc013_mutation Free Contest 13 - MUTATION Free Contest 0.50 43.8% 7
fc013_transform Free Contest 13 - TRANSFORM Free Contest 0.50 23.5% 7
fc019_run Free Contest 19 - RUN Free Contest 0.50 50.0% 7
fc053_sequences Free Contest 53 - SEQUENCES Free Contest 1.15 38.9% 7
fc055_tretrau Free Contest 55 - TRETRAU Free Contest 0.79 17.1% 7
fc062_delbox Free Contest 62 - DELBOX Free Contest 0.34 38.9% 7
fc084_math Free Contest 84 - MATH Free Contest 0.50 66.7% 7
fc089_dauxe Free Contest 89 - DAUXE Free Contest 1.24 26.9% 7
fc096_bitquery Free Contest 96 - BITQUERY Free Contest 0.50 25.4% 7
fcb016_countk Beginner Free Contest 16 - COUNTK Free Contest 0.10 58.3% 7
fcb020_chess Beginner Free Contest 20 - CHESS Free Contest 0.10 28.6% 7
fc129_triangles Free Contest 129 - TRIANGLES Free Contest 0.50 26.9% 7
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1.40 34.5% 7
fct021_diving Free Contest Testing Round 21 - DIVING Free Contest 0.50 5.3% 7
fc081_diving Free Contest 81 - DIVING Free Contest 1.29 9.2% 7
fcc2018_fliprow Free Contest Cup 2018 - FLIPROW Free Contest 1.25 30.3% 7
icpc21_mn_g ICPC 2021 miền Nam - Bài G: Parking ICPC 1.50 14.5% 7
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 14.3% 7
ioi22_day2_circuit IOI 2022 - Day 2 - Task 1 - Digital Circuit International Olympiad in Informatics 1.40 22.0% 7
bedao_m12_numgame Bedao Mini Contest 12 - NUMGAME Bedao Contest 0.60 2.1% 7
bedao_r11_candy Bedao Regular Contest 11 - CANDY Bedao Contest 1.20 7.1% 7
dtl22_e Mabư Béo tập Gym Dytechlab 0.60 15.9% 7
bedao_r12_xorperm Bedao Regular Contest 12 - XORPERM Bedao Contest 0.60 14.6% 7
bedao_g12_electric Bedao Grand Contest 12 - ELECTRIC Bedao Contest 0.80 14.8% 7
trie_shortcode Lặp tên Educational 0.01 3.0% 7
icpc20_national_k ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài K ICPC 0.50 36.8% 7
icpc20_regional_e ICPC 2020 vòng Regional: Bài E ICPC 1.00 29.6% 7
icpc19_national_a ICPC 2019 vòng Quốc gia: Bài A ICPC 1.00 10.5% 7