Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
hugeknap Cái túi (Hard version) ICPC 1.80 1.8% 23
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 7.9% 17
training IOI07 Training OI Style 1.80 60.0% 21
upit Sequence queries OI Style 1.80 36.4% 26
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 26.9% 56
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 18.4% 21
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 10.6% 4
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Dytechlab 1.80 50.0% 1
icpc21_beta_a ICPC Practice Contest 2021 - A: A Classic Problem ICPC 1.80 8.4% 61
hello22_jigsaw Bedao L-JIGSAW Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.80 72.1% 94
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 11.6% 28
ioi22_day1_towers IOI 2022 - Day 1 - Task 3 - Radio Towers International Olympiad in Informatics 1.80 44.8% 12
ioi22_day2_islands IOI 2022 - Day 2 - Task 3 - Thousands Islands International Olympiad in Informatics 1.80 13.4% 8
icpc22_mt_m ICPC 2022 miền Trung - M: Binary ICPC 1.80 5.7% 2
hello23_f Sản Xuất Bīngqílín Bedao Contest 1.80 27.1% 13
hello23_g Bīngqílín Stonk Bedao Contest 1.80 19.1% 13
icpc20_national_f ICPC 2020 vòng Quốc gia - F: Fluffy Cat ICPC 1.80 50.0% 2
icpc20_regional_g ICPC 2020 vòng Regional - G: Greatest Permutation ICPC 1.80 0.0% 0
vnoicup23_final_f2 Tahp and Perfect Slice 2 VNOI Cup 1.80 21.2% 4
vnoicup23_final_g MofK and Equipment Installation VNOI Cup 1.80 15.1% 7
vnoicup23_final_h Kuroni and the Sharing of the VNOI CUP Problem Setting Process VNOI Cup 1.80 11.7% 8
icpc23_mb_f ICPC 2023 miền Bắc - F: Bureaucracy ICPC 1.80 10.6% 13
icpc23_mb_k ICPC 2023 miền Bắc - K: Bullethell ICPC 1.80 6.7% 3
icpc23_regional_k ICPC 2023 vòng Regional - K: Kingdom Profit Kerfuffle ICPC 1.80 36.8% 4
tst23_e TST 2023 - Bài 5 Team Selection Test 1.80 9.1% 1
tst23_b TST 2023 - Bài 2 Team Selection Test 1.80 0.0% 0
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 42.9% 6
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 66.7% 8
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 16.7% 1
kl11b Arnook Defensive Line ICPC 1.78 22.2% 9
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 3
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 33.3% 22
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 100.0% 3
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 7.7% 79
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 18.2% 21
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 25.0% 1
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 54.2% 8
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 5
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 47.8% 11
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 8.0% 2
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 11.6% 27
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 100.0% 2
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 53.6% 10
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 3.7% 3
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 66.7% 4
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 7.5% 2
fcc2018_purple Free Contest Cup 2018 - PURPLE Free Contest 1.76 20.6% 14
boxman BOXMAN OI Style 1.74 22.2% 2
colorook Những quân xe đủ màu ICPC 1.74 37.5% 3