Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fc144_magicsum Free Contest 144 - MAGICSUM Free Contest 0.70 43.8% 638
fc144_subset Free Contest 144 - SUBSET Free Contest 0.70 32.4% 82
hello23_a Khai Trương Bīngqílín Bedao Contest 0.10 34.1% 616
hello23_e Ba Cây Bīngqílín Bedao Contest 1.20 5.0% 35
hello23_b Cửa Hàng Kem Bedao Bedao Contest 0.20 28.0% 166
hello23_c Bīngqílín Critic Bedao Contest 0.40 12.6% 48
hello23_d Con Đường Ngắn Nhất Dẫn Đến Bīngqílín Bedao Contest 1.00 12.3% 44
hello23_f Sản Xuất Bīngqílín Bedao Contest 1.80 7.7% 2
hello23_g Bīngqílín Stonk Bedao Contest 1.80 0.0% 0
fct042_count2 Free Contest Testing Round 42 - COUNT2 Free Contest 0.70 56.5% 21
fct042_dice Free Contest Testing Round 42 - DICE Free Contest 0.70 53.1% 604
fct042_keylogger Free Contest Testing Round 42 - KEYLOGGER Free Contest 0.70 25.3% 165
lehoi Lễ hội Chưa phân loại 1.50 31.6% 19
fct043_number Free Contest Testing Round 43 - NUMBER Free Contest 0.70 27.5% 137
fct043_kstrpow Free Contest Testing Round 43 - KSTRPOW Free Contest 0.70 72.3% 388
fct043_games Free Contest Testing Round 43 - GAMES Free Contest 0.70 46.1% 36
fcb049_points Beginner Free Contest 49 - POINTS Free Contest 0.20 58.9% 400
fcb049_h9dnbd Beginner Free Contest 49 - H9DNBD Free Contest 0.20 35.6% 300
fcb049_closest Beginner Free Contest 49 - CLOSEST Free Contest 0.20 22.6% 55
fcb049_toys Beginner Free Contest 49 - TOYS Free Contest 0.20 23.9% 247
fcb049_sales Beginner Free Contest 49 - SALES Free Contest 0.20 39.3% 290
fct044_house Free Contest Testing Round 44 - HOUSE Free Contest 0.70 41.9% 407
fct044_sortsub Free Contest Testing Round 44 - SORTSUB Free Contest 0.70 13.1% 50
fct044_connect Free Contest Testing Round 44 - CONNECT Free Contest 0.70 28.3% 99
fc145_landmark81 Free Contest 145 - LANDMARK81 Free Contest 0.70 24.7% 22
fc145_playoff Free Contest 145 - PLAYOFF Free Contest 0.70 54.8% 21
fc145_kpermu Free Contest 145 - KPERMU Free Contest 0.70 26.7% 11
fc145_zerosum Free Contest 145 - ZEROSUM Free Contest 0.70 32.7% 279
fc145_maxflip Free Contest 145 - MAXFLIP Free Contest 0.70 51.1% 441
fct045_distsum Free Contest Testing Round 45 - DISTSUM Free Contest 0.70 44.2% 109
fct045_giftcard Free Contest Testing Round 45 - GIFTCARD Free Contest 0.70 26.3% 18
fct045_average Free Contest Testing Round 45 - AVERAGE Free Contest 0.70 28.4% 79
icpc20_national_a ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài A ICPC 0.20 30.6% 114
icpc20_national_b ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài B ICPC 1.00 21.6% 35
icpc20_national_c ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài C ICPC 1.40 40.0% 4
icpc20_national_d ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài D ICPC 1.00 26.7% 4
icpc20_national_e ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài E ICPC 1.00 61.5% 6
icpc20_national_f ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài F ICPC 1.80 0.0% 0
icpc20_national_g ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài G ICPC 1.70 12.0% 5
icpc20_national_h ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài H ICPC 0.80 41.9% 11
icpc20_national_i ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài I ICPC 1.50 41.3% 16
icpc20_national_j ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài J ICPC 0.70 53.3% 8
icpc20_national_k ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài K ICPC 0.50 36.8% 7
icpc20_national_l ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài L ICPC 1.30 28.6% 2
icpc20_national_m ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài M ICPC 0.40 21.6% 49
icpc20_regional_a ICPC 2020 vòng Regional: Bài A ICPC 0.20 45.2% 13
icpc20_regional_b ICPC 2020 vòng Regional: Bài B ICPC 1.30 23.5% 4
icpc20_regional_c ICPC 2020 vòng Regional: Bài C ICPC 0.50 42.9% 6
icpc20_regional_d ICPC 2020 vòng Regional: Bài D ICPC 1.60 0.0% 0
icpc20_regional_e ICPC 2020 vòng Regional: Bài E ICPC 1.00 29.6% 7