Problem list

ID Problem Category Points ▴ % AC # AC
bedao_m05_balls Bedao Mini Contest 05 - BALLS Bedao Contest 0.15 45.9% 36
bedao_m05_building Bedao Mini Contest 05 - BUILDING Bedao Contest 0.15 41.7% 20
bedao_m05_dice Bedao Mini Contest 05 - DICE Bedao Contest 0.15 70.2% 136
bedao_m05_median Bedao Mini Contest 05 - MEDIAN Bedao Contest 0.15 15.5% 14
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 68.5% 253
bedao_r02_leaves Bedao Regular Contest 02 - LEAVES Bedao Contest 0.15 22.9% 161
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 79.5% 233
bedao_r03_wordgame Bedao Regular Contest 03 - WORDGAME Bedao Contest 0.15 22.1% 293
bedao_m08_boilegg Bedao Mini Contest 08 - BOILEGG Bedao Contest 0.15 28.8% 353
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 33.2% 966
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 19.1% 516
icpc21_mt_m ICPC 2021 miền Trung - Bài M: Student Clubs ICPC 0.15 31.5% 175
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 51.1% 361
bedao_m11_league Bedao Mini Contest 11 - LEAGUE Bedao Contest 0.15 44.8% 282
bedao_r08_books Bedao Regular Contest 08 - BOOKS Bedao Contest 0.15 32.9% 536
bedao_m12_modsort Bedao Mini Contest 12 - MODSORT Bedao Contest 0.15 12.8% 218
bedao_r10_admissions Bedao Regular Contest 10 - ADMISSIONS Bedao Contest 0.15 23.6% 343
bedao_m14_confession Bedao Mini Contest 14 - CONFESSION Bedao Contest 0.15 20.2% 220
cond Quan hệ ICPC 0.16 49.0% 154
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 24.1% 511
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 31.9% 267
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 58.3% 287
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.6% 356
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.6% 331
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 64.8% 93
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 50.9% 243
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.7% 343
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 55.7% 420
nkstep Chuyển OI Style 0.16 34.0% 29
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 28.5% 188
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 49.2% 142
fcb002_candy Beginner Free Contest 2 - CANDY Free Contest 0.16 44.2% 286
fcb015_tabwalk Beginner Free Contest 15 - TABWALK Free Contest 0.16 51.7% 142
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 31.1% 258
centre28 CENTRE OI Style 0.17 11.8% 254
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 38.2% 79
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 51.6% 44
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 37.7% 74
m00pair 0 0 Pairs ICPC 0.17 40.0% 73
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.3% 401
roads Roads ICPC 0.17 25.1% 265
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.8% 270
fcb002_makerect Beginner Free Contest 2 - MAKERECT Free Contest 0.17 23.7% 145
c11seq3 Dãy số OI Style 0.18 47.9% 128
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 49.0% 79
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 39.9% 254
ilsmath Đếm số giai thừa ! ICPC 0.18 21.9% 31
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.4% 424
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 40.6% 282
maxnum MAXNUM ICPC 0.18 34.3% 74