USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=966
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Bò của nông dân John đang thích chơi một trò chơi FizzBuzz. Quy luật của trò chơi khá đơn giản: Đứng trong một vòng tròn, những con bò đếm lần lượt từ một. Nếu như một con bò đếm một số là bội của 3 thì sẽ nói Fizz thay vì số đó. Nếu như một con bò đếm một số là bội của 5 thì sẽ nói Buzz thay vì số đó. Nếu như một con bò đếm một số là bội của 15 thì sẽ nói FizzBuzz thay vì số đó. Ví dụ, trò chơi sẽ diễn ra như sau:

1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16,…

Do có từ vựng giới hạn, thì các con bò chơi một phiên bản FizzBuzz giới hạn, chỉ nói Moo thay vì Fizz, Buzz, and FizzBuzz. Thế nên trò chơi diễn ra như sau:

1, 2, Moo, 4, Moo, Moo, 7, 8, Moo, Moo, 11, Moo, 13, 14, Moo, 16,…

Cho một số ~N (1 \le N \le 10^9)~, hãy in ra số thứ ~N~ được đếm trong trò chơi.

Input

Gồm một số nguyên dương ~N~.

Output

In ra số thứ ~N~ được đếm.

Sample Input

4

Sample Output

7

Giới hạn

  • Test 1 là test ví dụ
  • Test 2-5 có giới hạn ~N \le 10^6~
  • Số test còn lại không có điều kiện gì thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.