USACO 2019 - Dec - Bronze - Cow Gymnastics

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
http://www.usaco.org/index.php?page=viewproblem2&cpid=963
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Để nâng cao thể lực, những con bò đã quyết định tập thể dục. Nông dân John đã chỉ định bò Bessie để hướng dẫn ~N~ con bò còn lại và đánh giá quá trình tập thể dục của chúng.

Trong ~K~ buổi luyện tập ~(1 \leq K \leq 10)~, Bessie đánh giá ~N~ con bò ~(1 \leq N \leq 20)~ dựa trên độ hiệu quả của chúng. Sau đó, cô ấy tò mò về độ ổn định của thứ hạng. Một cặp gồm 2 con bò phân biệt được gọi là ổn định nếu có một con luôn làm tốt hơn con còn lại ở mọi buổi tập.

Hãy giúp Bessie tính tổng số cặp ổn định.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên dương ~K~ và ~N~.
  • ~K~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa các số nguyên ~1...N~ theo một thứ tự nhất định thể hiện thứ hạng của những con bò (những con bò được đánh số từ ~1...N~). Nếu ~A~ xuất hiện trước ~B~ thì có nghĩa là con bò thứ ~A~ đã làm tốt hơn con bò thứ ~B~ trong buổi tập này.

Output

In ra số cặp bò ổn định.

Sample Input

3 4
4 1 2 3
4 1 3 2
4 2 1 3

Sample Output

4

Giải thích

Các cặp bò ổn định là ~(1,4)~, ~(2,4)~, ~(3,4)~, và ~(1,3)~.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.