Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
vn_zr_ii Số không (II) ICPC 1.11 27.3% 8
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 100.0% 2
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 46.4% 13
degree Số lượng bậc ICPC 0.34 27.7% 43
snad Số lượng số ICPC 0.95 31.7% 118
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 23.9% 11
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 26.8% 386
spaceset Space settlement ICPC 0.74 28.6% 2
binary2 SPBINARY2 ICPC 0.46 36.4% 251
sphash Special Hashing ICPC 2.00 0.0% 0
stargate Stargates ICPC 1.86 0.0% 0
c11str String ICPC 0.94 14.4% 14
mstring String problem ICPC 0.49 47.8% 46
spsum Sum ICPC 0.42 20.7% 51
mprime1 Sum of Primes ICPC 0.14 50.3% 147
mvector Sum of Vectors ICPC 0.90 10.0% 3
svada Svada ICPC 0.67 24.3% 6
tablic Tablica ICPC 0.34 72.2% 7
ws Tách từ ICPC 0.68 15.6% 19
pravo Tam giác vuông ICPC 0.45 31.7% 101
tricir Tam giác vuông trên vòng tròn ICPC 0.62 38.3% 20
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 50.0% 2
qbflower Tặng hoa ICPC 1.40 12.0% 9
hspc14h Táo chuối ICPC 0.66 41.8% 41
cppset Tập hợp động ICPC 0.42 37.2% 207
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 25.0% 3
tapn TAPN ICPC 0.53 46.6% 22
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 100.0% 4
tgpascal TGPASCAL ICPC 1.14 53.7% 46
egg Thả trứng , trò giải trí tuổi teen ICPC 0.28 28.7% 80
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 66.7% 7
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 32.7% 351
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0.40 37.3% 95
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 43.3% 22
qmatch Thích hợp ICPC 1.05 57.5% 19
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 32.0% 20
elect Thống nhất đất nước ICPC 0.93 35.4% 45
gsp1 Thứ tự từ điển ICPC 1.54 16.5% 9
dtgame Tiền bạc luôn là thứ quý giá ICPC 0.39 39.1% 88
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 41.8% 2793
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 57.8% 327
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 42.9% 254
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 25.5% 254
gcdsum Tổng các ước chung lớn nhất ICPC 0.56 36.5% 142
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 27.6% 16
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 45.7% 27
vector Tổng vector ICPC 0.14 33.1% 380
mtotalf Total Flow ICPC 0.60 33.0% 31
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.9% 378