Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 1.4% 14
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 46.4% 13
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.0% 17
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 7.0% 60
toy Đồ chơi OI Style 1.51 31.8% 7
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 25.6% 29
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 18.1% 33
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 28.0% 28
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 17.6% 7
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 16.8% 18
tpcpplar Popular ICPC 1.33 30.0% 14
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.8% 378
training IOI07 Training OI Style 1.80 58.6% 17
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.5% 74
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 33.3% 2
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 35.3% 198
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.1% 46
treek Tree counting ICPC 1.51 22.0% 16
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.4% 78
treenum Tree Num ICPC 0.33 55.4% 23
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 50.0% 34
tres Tresnja ICPC 0.75 38.5% 13
trezor Trezor ICPC 1.29 40.0% 2
triangle Diện tích các tam giác vuông cân ICPC 0.74 19.6% 22
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 24.5% 19
tricir Tam giác vuông trên vòng tròn ICPC 0.62 38.3% 20
trie_cleanup Dọn dẹp máy tính Educational 0.01 1.6% 1
trie_ddsearch Tìm kiếm động cơ Educational 0.01 2.5% 2
trie_kxor KXOR Educational 0.01 7.7% 13
trie_shortcode Lặp tên Educational 0.01 3.0% 7
trie_torture TRIETORTURE Educational 0.01 2.9% 3
trie_tprinter Type Printer Educational 0.01 2.6% 11
trie_tquery TQUERY Educational 0.01 5.5% 22
trie_xor_mst XOR MST Educational 0.01 7.1% 33
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 51.4% 13
triomino Triomino Game ICPC 1.00 24.0% 6
triphp Chuyến đi ngắn nhất OI Style 0.69 45.0% 44
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 6.2% 6
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 9.1% 1
tri_ TRI ICPC 1.54 45.5% 5
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 60.9% 363
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 68.8% 15
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 49.7% 173
twoblack Hai Ô Đen ICPC 0.61 37.3% 32
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 25.1% 216
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 35.7% 5
twosat Du lịch ICPC 0.66 36.8% 105
twoside Bộ bài hai mặt ICPC 1.33 17.6% 3
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 29.0% 684