Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fc022_triple Free Contest 22 - TRIPLE Free Contest 0.50 100.0% 1
fc025_basketball Free Contest 25 - BASKETBALL Free Contest 0.50 100.0% 1
fc026_amazing Free Contest 26 - AMAZING Free Contest 0.50 2.3% 1
fc027_gears Free Contest 27 - GEARS Free Contest 0.50 100.0% 1
fc027_bigsq Free Contest 27 - BIGSQ Free Contest 0.50 3.7% 1
fc033_geese Free Contest 33 - GEESE Free Contest 0.50 33.3% 1
fc034_function Free Contest 34 - FUNCTION Free Contest 0.50 50.0% 1
fc034_shprob Free Contest 34 - SHPROB Free Contest 0.50 100.0% 1
fc036_dwarves Free Contest 36 - DWARVES Free Contest 0.76 100.0% 1
fc038_translate Free Contest 38 - TRANSLATE Free Contest 0.50 7.7% 1
fc042_windows Free Contest 42 - WINDOWS Free Contest 1.34 5.9% 1
fc043_guide Free Contest 43 - GUIDE Free Contest 1.50 33.3% 1
fc046_delcol Free Contest 46 - DELCOL Free Contest 1.24 14.3% 1
fc048_insertar Free Contest 48 - INSERTAR Free Contest 0.68 28.6% 1
fc056_matrix Free Contest 56 - MATRIX Free Contest 0.50 50.0% 1
fc057_canvas Free Contest 57 - CANVAS Free Contest 1.43 3.4% 1
fc058_palincross Free Contest 58 - PALINCROSS Free Contest 0.50 50.0% 1
fc059_carshow Free Contest 59 - CARSHOW Free Contest 0.50 20.0% 1
fc060_listgame2 Free Contest 60 - LISTGAME2 Free Contest 0.92 7.1% 1
fc_pretst2018_2_muldigits Free Contest PreTST 2018 #2 - MULDIGITS Free Contest 0.99 10.0% 1
fc083_cakes Free Contest 83 - CAKES Free Contest 0.50 100.0% 1
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.45 10.5% 1
fc093_jam Free Contest 93 - JAM Free Contest 1.34 11.1% 1
fc094_xorarray Free Contest 94 - XORARRAY Free Contest 0.50 50.0% 1
fc096_rational Free Contest 96 - RATIONAL Free Contest 0.50 33.3% 1
fc098_fcwar Free Contest 98 - FCWAR Free Contest 0.50 33.3% 1
fc099_gcut Free Contest 99 - GCUT Free Contest 0.50 11.1% 1
fcb014_aurora Beginner Free Contest 14 - AURORA Free Contest 0.70 100.0% 1
fcb014_art Beginner Free Contest 14 - ART Free Contest 0.47 9.1% 1
fct006_mwpath Free Contest Testing Round 6 - MWPATH Free Contest 0.50 2.5% 1
fct006_slpnum Free Contest Testing Round 6 - SLPNUM Free Contest 0.50 33.3% 1
fc112_rainbowrec Free Contest 112 - RAINBOWREC Free Contest 0.50 100.0% 1
fc115_fuel Free Contest 115 - FUEL Free Contest 0.50 100.0% 1
fc117_giftcard Free Contest 117 - GIFTCARD Free Contest 0.50 20.0% 1
fc_fyt_day2_dice Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - DICE Free Contest 0.50 25.0% 1
fc_fyt_day2_ggraph Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - GGRAPH Free Contest 0.50 100.0% 1
fc_fyt_day2_divided Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - DIVIDED Free Contest 0.50 100.0% 1
fc121_fish Free Contest 121 - FISH Free Contest 0.50 3.6% 1
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1.20 33.3% 1
fct005_circus Free Contest Testing Round 5 - CIRCUS Free Contest 0.80 50.0% 1
fc107_barbecue Free Contest 107 - BARBECUE Free Contest 0.80 20.0% 1
fc107_ktour Free Contest 107 - KTOUR Free Contest 0.80 100.0% 1
fc108_leggo Free Contest 108 - LEGGO Free Contest 0.80 33.3% 1
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Dytechlab 1.80 50.0% 1
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 14.1% 1
icpc21_mn_n ICPC 2021 miền Nam - Bài N: From Mars to Saturn ICPC 1.60 66.7% 1
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.5% 1
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.1% 1
bedao_m13_virus Bedao Mini Contest 13 - VIRUS Bedao Contest 0.60 0.5% 1