Beginner Free Contest 2 - SQUARE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.65 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -2
    TQ_NTT  commented on Dec. 9, 2021, 10:42 a.m.

    Chua AC bai SQUARE :(


  • -3
    shiinehata  commented on July 20, 2021, 9:06 a.m.

    Tại sao ở trường hợp 3 không phải là từ thiệp 2 x 2 tạo siêu thiệp 6 x 22 ạ ?