Beginner Free Contest 2 - SQUARE


Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments


  • -1
    shiinehata  commented on 20, Jul, 2021, 16:06

    Tại sao ở trường hợp 3 không phải là từ thiệp 2 x 2 tạo siêu thiệp 6 x 22 ạ ?