Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
rmq_rook Quân xe Educational 0.60 26.8% 21
rmq_gcdmax Văn chương lai láng Educational 0.60 31.9% 33
rmq_divseq Chia dãy Educational 0.00 22.3% 71
fc144_maxsum Free Contest 144 - MAXSUM Free Contest 0.70 57.0% 254
fc144_xgift Free Contest 144 - XGIFT Free Contest 0.70 22.0% 34
fc144_plant Free Contest 144 - PLANT Free Contest 0.70 42.1% 51
fc144_magicsum Free Contest 144 - MAGICSUM Free Contest 0.70 46.3% 498
fc144_subset Free Contest 144 - SUBSET Free Contest 0.70 32.6% 74
hello23_a Khai Trương Bīngqílín Bedao Contest 0.10 33.7% 602
hello23_e Ba Cây Bīngqílín Bedao Contest 1.20 5.1% 35
hello23_b Cửa Hàng Kem Bedao Bedao Contest 0.20 27.9% 163
hello23_c Bīngqílín Critic Bedao Contest 0.40 12.6% 48
hello23_d Con Đường Ngắn Nhất Dẫn Đến Bīngqílín Bedao Contest 1.00 12.7% 44
hello23_f Sản Xuất Bīngqílín Bedao Contest 2.00 0.0% 0
hello23_g Bīngqílín Stonk Bedao Contest 1.80 0.0% 0
fct042_count2 Free Contest Testing Round 42 - COUNT2 Free Contest 0.70 56.1% 20
fct042_dice Free Contest Testing Round 42 - DICE Free Contest 0.70 55.4% 489
fct042_keylogger Free Contest Testing Round 42 - KEYLOGGER Free Contest 0.70 25.6% 148
lehoi Lễ hội Chưa phân loại 1.50 50.0% 12
fct043_number Free Contest Testing Round 43 - NUMBER Free Contest 0.70 26.3% 111
fct043_kstrpow Free Contest Testing Round 43 - KSTRPOW Free Contest 0.70 71.3% 269
fct043_games Free Contest Testing Round 43 - GAMES Free Contest 0.70 50.0% 27
fcb049_points Beginner Free Contest 49 - POINTS Free Contest 0.20 60.1% 292
fcb049_h9dnbd Beginner Free Contest 49 - H9DNBD Free Contest 0.20 33.9% 215
fcb049_closest Beginner Free Contest 49 - CLOSEST Free Contest 0.20 23.3% 44
fcb049_toys Beginner Free Contest 49 - TOYS Free Contest 0.20 22.9% 188
fcb049_sales Beginner Free Contest 49 - SALES Free Contest 0.20 37.6% 223
fct044_house Free Contest Testing Round 44 - HOUSE Free Contest 0.70 42.7% 330
fct044_sortsub Free Contest Testing Round 44 - SORTSUB Free Contest 0.70 15.2% 42
fct044_connect Free Contest Testing Round 44 - CONNECT Free Contest 0.70 27.3% 90
fc145_landmark81 Free Contest 145 - LANDMARK81 Free Contest 0.70 22.2% 16
fc145_playoff Free Contest 145 - PLAYOFF Free Contest 0.70 53.8% 20
fc145_kpermu Free Contest 145 - KPERMU Free Contest 0.70 26.7% 11
fc145_zerosum Free Contest 145 - ZEROSUM Free Contest 0.70 31.1% 226
fc145_maxflip Free Contest 145 - MAXFLIP Free Contest 0.70 49.4% 328
fct045_distsum Free Contest Testing Round 45 - DISTSUM Free Contest 0.70 43.0% 81
fct045_giftcard Free Contest Testing Round 45 - GIFTCARD Free Contest 0.70 34.0% 15
fct045_average Free Contest Testing Round 45 - AVERAGE Free Contest 0.70 24.9% 51
icpc20_national_a ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài A ICPC 0.20 31.0% 88
icpc20_national_b ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài B ICPC 1.00 27.6% 7
icpc20_national_c ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài C ICPC 1.40 50.0% 1
icpc20_national_d ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài D ICPC 1.00 100.0% 1
icpc20_national_e ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài E ICPC 1.00 0.0% 0
icpc20_national_f ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài F ICPC 1.80 0.0% 0
icpc20_national_g ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài G ICPC 1.70 0.0% 0
icpc20_national_h ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài H ICPC 0.80 40.0% 4
icpc20_national_i ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài I ICPC 1.50 43.3% 10
icpc20_national_j ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài J ICPC 0.70 55.6% 5
icpc20_national_k ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài K ICPC 0.50 40.0% 4
icpc20_national_l ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài L ICPC 1.30 50.0% 1