Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
olp304_18_banhkeo Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 1 - BÁNH KẸO Olympic 30/4 0.30 42.4% 148
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - CHIA ĐẤT Olympic 30/4 0.40 35.8% 258
olp304_18_golf Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 3 - GOLF Olympic 30/4 0.50 39.0% 140
olp304_18_rate Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 1 - Tần suất Olympic 30/4 0.40 23.6% 77
olp304_18_concor Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 2 - Thu thập thông tin Olympic 30/4 0.50 19.2% 17
olp304_18_btree Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 3 - Cây nhị phân Olympic 30/4 0.60 9.6% 11
fc135_bint1 Free Contest 135 - BINT1 Free Contest 0.70 53.0% 71
fc135_nutcollect Free Contest 135 - NUTCOLLECT Free Contest 0.70 20.8% 54
fc135_revstr Free Contest 135 - REVSTR Free Contest 0.70 55.1% 252
fc135_candy Free Contest 135 - CANDY Free Contest 0.70 43.3% 30
fc135_poker Free Contest 135 - POKER Free Contest 0.70 41.3% 113
draw Draw Chưa phân loại 1.00 30.8% 12
fct026_specpair Free Contest Testing Round 26 - SPECPAIR Free Contest 0.70 26.7% 220
fct026_mindsum Free Contest Testing Round 26 - MINDSUM Free Contest 0.70 16.0% 69
fct026_inv2x Free Contest Testing Round 26 - INV2X Free Contest 0.70 76.5% 489
icpc21_national_a ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài A: Arranging Marbles ICPC 0.90 19.6% 115
icpc21_national_b ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài B: Beautiful Board ICPC 0.50 34.7% 168
icpc21_national_d ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài D: Distinctive Tours ICPC 1.00 23.5% 13
icpc21_national_e ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài E: Even Paths ICPC 0.70 24.1% 48
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 55.5% 277
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 44.6% 237
icpc21_national_h ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài H: Hallway Tiling ICPC 1.40 35.0% 29
icpc21_national_j ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài J: Jewel Box ICPC 1.40 39.9% 72
icpc21_national_l ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài L: Lucky Pair ICPC 1.10 27.3% 223
icpc21_national_m ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài M: Master Chef ICPC 1.50 35.7% 71
icpc21_national_k ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài K: K-query ICPC 1.90 33.8% 12
icpc21_national_c ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài C: Congruent Triangles ICPC 1.40 17.8% 42
icpc21_national_i ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài I: ICPC Problem Selection ICPC 1.00 27.5% 129
fcb040_cardgame Beginner Free Contest 40 - CARDGAME Free Contest 0.20 49.1% 303
fcb040_basic Beginner Free Contest 40 - BASIC Free Contest 0.20 48.3% 81
fcb040_possible Beginner Free Contest 40 - POSSIBLE Free Contest 0.20 28.5% 169
fcb040_kmemory Beginner Free Contest 40 - KMEMORY Free Contest 0.20 31.4% 116
fcb040_triplegame Beginner Free Contest 40 - TRIPLEGAME Free Contest 0.20 43.6% 53
fct027_casino Free Contest Testing Round 27 - CASINO Free Contest 0.70 53.8% 39
fct027_rbpoint2 Free Contest Testing Round 27 - RBPOINT2 Free Contest 0.70 36.4% 254
fct027_treasure Free Contest Testing Round 27 - TREASURE Free Contest 0.70 28.6% 22
fct027_5_name Free Contest Testing Round 27.5 - NAME Free Contest 0.70 51.3% 299
fct027_5_lcm Free Contest Testing Round 27.5 - LCM Free Contest 0.70 40.9% 52
fct027_5_perlis Free Contest Testing Round 27.5 - PERLIS Free Contest 0.70 58.3% 79
fc136_splitting Free Contest 136 - SPLITTING Free Contest 0.70 37.9% 185
fc136_knight Free Contest 136 - KNIGHT Free Contest 0.70 40.5% 55
fc136_funny Free Contest 136 - FUNNY Free Contest 0.70 45.2% 88
fc136_functions Free Contest 136 - FUNCTIONS Free Contest 0.70 7.4% 22
fc136_dymnbin Free Contest 136 - DYMNBIN Free Contest 0.70 17.1% 21
fcb041_meeting Beginner Free Contest 41 - MEETING Free Contest 0.20 19.1% 45
fcb041_lbin Beginner Free Contest 41 - LBIN Free Contest 0.20 17.5% 64
fcb041_base Beginner Free Contest 41 - BASE Free Contest 0.20 11.1% 27
fcb041_onedivk Beginner Free Contest 41 - ONEDIVK Free Contest 0.20 25.6% 225
fcb041_selling Beginner Free Contest 41 - SELLING Free Contest 0.20 43.6% 81
icpc21_regional_a Awesome MST Problem ICPC 1.90 10.7% 4