Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 17.7% 535
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 17.7% 48
bedao_r12_gen Bedao Regular Contest 12 - GEN Bedao Contest 0.30 17.7% 337
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 17.6% 6
twoside Bộ bài hai mặt ICPC 1.33 17.6% 3
fc090_combcal Free Contest 90 - COMBCAL Free Contest 1.50 17.6% 9
bedao_m14_musketeers Bedao Mini Contest 14 - MUSKETEERS Bedao Contest 0.60 17.6% 5
ioi23_day2_overtaking IOI 2023 - Day 2 - Task 2 - Overtaking International Olympiad in Informatics 1.50 17.6% 6
bedao_m21_c Bedao Mini Contest 21 - Cắt dây Bedao Contest 0.15 17.6% 219
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 17.6% 841
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.40 17.6% 423
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 17.6% 7
icpc21_beta_l ICPC Practice Contest 2021 - Luansheng Divisor ICPC 0.50 17.6% 229
matrix Đếm ma trận ICPC 0.89 17.6% 18
vpc23_d Kết nối Viettel Programming Challenge 0.20 17.6% 30
fc051_dfs Free Contest 51 - DFS Free Contest 0.79 17.5% 10
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 17.5% 10
icpc21_regional_g Group Testing ICPC 1.20 17.5% 30
bedao_m18_binseq Bedao Mini Contest 18 - BINSEQ Bedao Contest 0.20 17.5% 103
bedao_m12_binary Bedao Mini Contest 12 - BINARY Bedao Contest 0.20 17.5% 120
fc149_final Free Contest 149 - FINAL Free Contest 0.70 17.5% 33
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 17.5% 99
kiengraphgame Kiên và trò chơi trên đồ thị TST Training 1.00 17.4% 24
fc108_leggo Free Contest 108 - LEGGO Free Contest 0.80 17.4% 4
bedao_r12_3m0j1 Bedao Regular Contest 12 - 3M0J1 Bedao Contest 0.40 17.4% 123
fc015_leastturn Free Contest 15 - LEASTTURN Free Contest 0.50 17.4% 10
fc147_vote Free Contest 147 - VOTE Free Contest 0.70 17.4% 18
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 17.3% 78
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0.90 17.3% 49
bedao_r09_sausage Bedao Regular Contest 09 - SAUSAGE Bedao Contest 0.40 17.3% 129
bedao_r05_domrooks Bedao Regular Contest 05 - DOMROOKS Bedao Contest 0.40 17.3% 67
geo_i Khoảng cách giữa hai đoạn thẳng Educational 0.25 17.3% 53
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 17.3% 103
joisc13_construction JOI Spring Camp 2013 Day 2 - Construction Japan OI 1.00 17.3% 20
icpc21_mb_m ICPC 2021 miền Bắc - Bài M: Graph ICPC 1.50 17.2% 5
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1.50 17.2% 8
cp Số chính phương ICPC 0.78 17.2% 35
hello22_maxval Bedao MAXVALUE Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.20 17.2% 291
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 17.2% 168
bedao_r02_pxor Bedao Regular Contest 02 - PXOR Bedao Contest 0.60 17.2% 53
fcb018_fillblank Beginner Free Contest 18 - FILLBLANK Free Contest 0.10 17.1% 6
skfib Dãy số dài nhất ICPC 0.91 17.1% 88
nkset Dãy số OI Style 1.82 17.1% 45
maxarr3 Help Conan 15 ! OI Style 0.80 17.1% 11
fc055_tretrau Free Contest 55 - TRETRAU Free Contest 0.79 17.1% 7
icpc22_national_l ICPC 2022 vòng Quốc gia - L: Land Occupy ICPC 1.20 17.1% 13
ioi23_day2_beechtree IOI 2023 - Day 2 - Task 1 - Beech Tree International Olympiad in Informatics 1.90 17.1% 7
dhbb21_ranking Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 2 - Xếp hạng Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 17.0% 214
fcb006_divisible Beginner Free Contest 6 - DIVISIBLE Free Contest 0.10 17.0% 136
bedao_m13_fracpath Bedao Mini Contest 13 - FRACPATH Bedao Contest 0.25 17.0% 69