Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 5.6% 1
chess_ Cờ vua ICPC 0.84 5.5% 6
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.3% 56
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.3% 96
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.2% 27
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.2% 10
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1.50 5.2% 8
icpc21_regional_a Awesome MST Problem ICPC 1.90 5.1% 2
bedao_r07_arraygame Bedao Regular Contest 07 - ARRAYGAME Bedao Contest 0.85 5.0% 22
fc136_functions Free Contest 136 - FUNCTIONS Free Contest 0.70 5.0% 16
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 1.50 4.9% 2
bedao_r10_hard2 Bedao Regular Contest 10 - HARD2 Bedao Contest 0.70 4.9% 10
bedao_m10_stone Bedao Mini Contest 10 - STONE Bedao Contest 0.40 4.9% 14
fct021_diving Free Contest Testing Round 21 - DIVING Free Contest 0.50 4.8% 5
fc081_diving Free Contest 81 - DIVING Free Contest 0.80 4.8% 1
pvhoi22_3_tree PVHOI 2.2 bài 3: Quan hệ mập mờ (60 điểm) GSPVH 1.70 4.7% 35
bedao_r04_loglcm Bedao Regular Contest 04 - LOG LCM Bedao Contest 0.60 4.7% 6
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 4.7% 4
bedao_r01_exp Bedao Regular Contest 01 - EXP Bedao Contest 0.10 4.7% 114
icpc21_beta_a ICPC Practice Contest 2021 - A Classic Problem ICPC 1.80 4.6% 18
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 4.5% 1
fcb044_sumdist Beginner Free Contest 44 - SUMDIST Free Contest 0.20 4.5% 5
bedao_r04_marble Bedao Regular Contest 04 - MARBLE Bedao Contest 0.30 4.5% 43
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.4% 5
pk11e Queen Game ICPC 1.67 4.3% 1
fc020_triangle Free Contest 20 - TRIANGLE Free Contest 0.50 4.3% 1
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.3% 9
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 4.3% 2
bedao_m11_sqrmat Bedao Mini Contest 11 - SQRMAT Bedao Contest 0.60 4.3% 17
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 4.0% 1
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.9% 9
fct037_roadrail2 Free Contest Testing Round 37 - ROADRAIL2 Free Contest 0.70 3.9% 4
fc027_bigsq Free Contest 27 - BIGSQ Free Contest 0.50 3.8% 1
bedao_r06_pmed Bedao Regular Contest 06 - PMED Bedao Contest 0.60 3.8% 4
bedao_r06_halloween Bedao Regular Contest 06 - HALLOWEEN Bedao Contest 0.40 3.8% 7
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 3.7% 17
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.40 3.7% 35
graph Lại đồ thị OI Style 1.16 3.7% 22
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 3.7% 21
pvhoi22_2_line PVHOI 2.2 bài 2: Chào cờ (70 điểm) GSPVH 1.20 3.6% 33
fcb013_bigmod Beginner Free Contest 13 - BIGMOD Free Contest 0.11 3.6% 6
fc121_fish Free Contest 121 - FISH Free Contest 0.50 3.6% 1
fc103_diffstr Free Contest 103 - DIFFSTR Free Contest 0.80 3.4% 1
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.2% 7
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 3.1% 1