Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.5% 1
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.2% 1
olp_kc21_key Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khóa bảng Olympic Sinh Viên 1.00 2.4% 3
olp_ct21_detectf12 Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - TRUY VẾT Olympic Sinh Viên 1.00 23.8% 165
olp_kc21_game Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Trò chơi Olympic Sinh Viên 1.00 10.4% 25
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 9.0% 13
fcc2022q1_sodof Free Contest Cup 2022 Q1 - SODOF Free Contest 0.70 41.8% 191
fcc2022q1_watertank Free Contest Cup 2022 Q1 - WATERTANK Free Contest 0.70 52.3% 118
fcc2022q1_keyboard Free Contest Cup 2022 Q1 - KEYBOARD Free Contest 0.70 0.0% 0
fcc2022q1_spider Free Contest Cup 2022 Q1 - SPIDER Free Contest 0.70 42.1% 74
fcc2022q1_terrain Free Contest Cup 2022 Q1 - TERRAIN Free Contest 0.70 37.8% 38
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.0% 78
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.2% 80
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.3% 6
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 19.9% 119
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.2% 3
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.5% 2
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 65.9% 304
fc137_rop Free Contest 137 - ROP Free Contest 0.70 71.6% 62
fc137_ksex Free Contest 137 - KSEX Free Contest 0.70 37.3% 115
fc137_ctrlbs Free Contest 137 - CTRLBS Free Contest 0.70 43.3% 12
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 38.6% 357
fct029_lexstr Free Contest Testing Round 29 - LEXSTR Free Contest 0.70 62.8% 197
fct029_mowlawn Free Contest Testing Round 29 - MOWLAWN Free Contest 0.70 33.5% 106
fct029_modst Free Contest Testing Round 29 - MODST Free Contest 0.70 17.1% 18
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 57.3% 123
fcb042_brokenclock Beginner Free Contest 42 - BROKENCLOCK Free Contest 0.20 15.5% 75
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 61.8% 287
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 76.0% 334
fcb042_rainbow Beginner Free Contest 42 - RAINBOW Free Contest 0.20 56.4% 46
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 12.1% 185
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 25.6% 29
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 19.2% 5
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.5% 15
fc138_nns Free Contest 138 - NNS Free Contest 0.70 31.9% 39
fc138_bee Free Contest 138 - BEE Free Contest 0.70 55.6% 192
fc138_fraction Free Contest 138 - FRACTION Free Contest 0.70 9.3% 22
fc138_marble Free Contest 138 - MARBLE Free Contest 0.70 50.0% 12
fc138_str01 Free Contest 138 - STR01 Free Contest 0.70 43.8% 36
fct030_evenup Free Contest Testing Round 30 - EVENUP Free Contest 0.70 40.5% 137
fct030_transform Free Contest Testing Round 30 - TRANSFORM Free Contest 0.70 38.9% 17
fct030_doff Free Contest Testing Round 30 - DOFF Free Contest 0.70 32.7% 219
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1.50 12.6% 50
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.3% 25
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
fcb043_trickles Beginner Free Contest 43 - TRICKLES Free Contest 0.20 33.9% 33
fcb043_giftarr Beginner Free Contest 43 - GIFTARR Free Contest 0.20 47.4% 94
fcb043_icpc Beginner Free Contest 43 - ICPC Free Contest 0.20 56.4% 101
fcb043_game Beginner Free Contest 43 - GAME Free Contest 0.20 23.5% 106
fcb043_sortstring Beginner Free Contest 43 - SORTSTRING Free Contest 0.20 47.8% 335