Free Contest 68 - BUILD

View as PDF

Submit solution

Points: 0.64 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 1
    LeThanhMinh  commented on Oct. 11, 2021, 3:17 p.m.

    anh admin ơi bài này chưa có test chấm ạ :v