Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 0.0% 0
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 0.0% 0
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 0.0% 0
voscal Đếm bi OI Style 1.01 0.0% 0
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 0.0% 0
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 0.0% 0
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 0.0% 0
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 0.0% 0
hsgso20_notlimah Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 3 - NOTLIMAH Olympic chuyên KHTN 1.00 0.0% 0
hsgso20_meeting Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 4 - MEETING Olympic chuyên KHTN 1.00 0.0% 0
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 0.0% 0
fc002_imgame Free Contest 2 - IMGAME Free Contest 0.50 0.0% 0
fc002_highway Free Contest 2 - HIGHWAY Free Contest 0.50 0.0% 0
fc002_hamilton Free Contest 2 - HAMILTON Free Contest 0.50 0.0% 0
fc002_justinbieber Free Contest 2 - JUSTINBIEBER Free Contest 0.50 0.0% 0
fc002_jewel Free Contest 2 - JEWEL Free Contest 0.50 0.0% 0
fc003_ntrees Free Contest 3 - NTREES Free Contest 0.50 0.0% 0
fc003_nzsum Free Contest 3 - NZSUM Free Contest 0.50 0.0% 0
fc004_format1 Free Contest 4 - FORMAT1 Free Contest 1.46 0.0% 0
fc009_exercise Free Contest 9 - EXERCISE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_justinbieber Free Contest 10 - JUSTINBIEBER Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_tetholiday Free Contest 10 - TETHOLIDAY Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_dictionary Free Contest 10 - DICTIONARY Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_imgame Free Contest 10 - IMGAME Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_fence Free Contest 10 - FENCE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc010_hapnum Free Contest 10 - HAPNUM Free Contest 0.50 0.0% 0
fct002_cardgame Free Contest Testing Round 2 - CARDGAME Free Contest 0.50 0.0% 0