Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
rmq_kbracket Dãy ngoặc bậc K Educational 0.50 19.6% 31
secondthread_tree_diameter Dynamic Diameter Educational 0.50 37.9% 116
backtrack_c Educational Backtracking: Bể chứa nước Educational 0.30 21.3% 44
backtrack_e Educational Backtracking: Biểu thức Educational 0.02 18.3% 63
backtrack_i Educational Backtracking: Két sắt Educational 0.30 27.9% 32
backtrack_h Educational Backtracking: Số ước số Educational 0.60 17.5% 40
backtrack_b Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 Educational 0.01 25.2% 57
backtrack_d Educational Backtracking: Xâu đầy đủ Educational 0.01 26.6% 57
backtrack_g Educational Backtracking: Xếp hình Educational 0.01 11.2% 18
backtrack_f Educational Backtracking: Đếm dãy GCD Educational 0.30 19.4% 31
backtrack_a Educational Backtracking: Đi dạo Educational 0.01 4.5% 20
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.01 28.2% 34
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.01 68.1% 46
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 17.4% 473
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 14.1% 1
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 44.2% 1115
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 48.2% 1126
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Educational 0.50 22.1% 318
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 33.2% 965
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 19.2% 516
segtree_itmix Educational Segment Tree Contest - ITMIX Educational 0.50 15.2% 137
segtree_itstr Educational Segment Tree Contest - ITSTR Educational 0.50 20.5% 91
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Educational 1.60 22.8% 39
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1.50 17.5% 8
secondthread_tree_richtree Filthy Rich Trees Educational 0.70 33.6% 44
errichto_matexp_cntpath Matrix Exponentiation - Count path Educational 0.40 60.9% 222
errichto_matexp_cntpath2 Matrix Exponentiation - Count paths queries Educational 1.30 28.0% 82
errichto_matexp_fibonacci Matrix Exponentiation - Fibonacci Educational 0.40 27.5% 459
errichto_matexp_knightpaths Matrix Exponentiation - Knight Paths Educational 0.80 42.2% 112
errichto_matexp_minpath Matrix Exponentiation - Min Path Educational 0.80 39.5% 99
errichto_matexp_randmood Matrix Exponentiation - Random Mood Educational 0.30 62.5% 200
errichto_matexp_linearrecsequenc Matrix Exponentiation - Recurrence With Square Educational 0.70 46.7% 60
errichto_matexp_stringmood Matrix Exponentiation - String Mood Educational 0.50 64.2% 232
errichto_matexp_hstringupd Matrix Exponentiation - String Mood Updates Educational 1.20 47.8% 72
rmq_rook Quân xe Educational 0.60 27.8% 18
secondthread_tree_sloth Sloth Naptime Educational 0.50 38.3% 84
secondthread_tree_lorax The Lorax Educational 0.70 60.0% 43
rmq_threenum Threenum Educational 0.00 24.1% 35
rmq_simpseq Tối giản Educational 0.00 28.8% 57
rmq_gcdmax Văn chương lai láng Educational 0.60 44.0% 29
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Dytechlab 1.80 50.0% 1
dtl_intseq Dytechlab Algorithms Battle - Dãy số nhỏ nhất Dytechlab 1.30 29.5% 12
dtl_twobags Dytechlab Algorithms Battle - Hai cái túi Dytechlab 1.00 48.5% 29
dtl_suppower Dytechlab Algorithms Battle - Mũ hóa cực mạnh Dytechlab 1.50 25.0% 5
dtl_tasks Dytechlab Algorithms Battle - N nhiệm vụ Dytechlab 0.30 41.7% 10
dtl_binary Dytechlab Algorithms Battle - Phản nhị phân Dytechlab 0.30 29.7% 133
dtl_rr Dytechlab Algorithms Battle - RR Game Dytechlab 1.30 42.9% 10
dtl_ship Dytechlab Algorithms Battle - Ship hàng xuyên hành tinh Dytechlab 0.30 26.3% 45
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 13.1% 3
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Dytechlab 1.70 0.0% 0