Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
khistory Học sử OI Style 0.82 13.4% 39
v11hh Hội hoa OI Style 0.86 100.0% 2
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 6.3% 1
nkrez Hội trường OI Style 0.08 42.1% 1067
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 16.2% 26
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 28.0% 22
ilsbin ILSBIN OI Style 0.93 39.7% 62
informac INFORMACIJE OI Style 1.00 45.5% 5
nkmobile IOI01 Mobiles OI Style 0.23 62.4% 112
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 50.0% 5
nkmou IOI05 Mountains OI Style 1.07 21.3% 11
rivers IOI05 Rivers OI Style 1.48 37.9% 18
mpyramid IOI06 Pyramid - Tượng đài OI Style 1.05 35.1% 18
mexico IOI06 The Valley of Mexico OI Style 1.27 60.0% 3
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 54.5% 5
nkminers IOI07 Miners OI Style 0.63 48.1% 52
nkpairs IOI07 Pairs OI Style 1.19 24.5% 10
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 100.0% 8
training IOI07 Training OI Style 1.80 56.0% 14
jewelnb Jewelry OI Style 1.43 43.2% 46
c11pipi JOO PIPI OI Style 0.74 23.8% 5
kkdd K - Không đơn độc OI Style 1.13 16.7% 25
digit K-DIGITS OI Style 0.61 10.7% 8
kamion KAMION OI Style 1.67 26.9% 4
kamp KAMP OI Style 1.21 40.2% 65
v11plan Kế hoạch phát triển OI Style 0.91 14.3% 1
kenre Kén rể OI Style 1.27 0.0% 0
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 44.7% 82
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 33.3% 2
dhlock Khóa số OI Style 0.62 53.3% 46
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 36.3% 48
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 100.0% 1
c11gar Khu vườn hoa OI Style 0.77 47.4% 8
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 19.4% 4
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 65.3% 44
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 31.8% 3
kmin KMIN OI Style 0.11 33.1% 435
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 12.8% 6
mkokos KOKOS OI Style 1.00 100.0% 2
sumaa Lại là cây OI Style 1.57 23.2% 32
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 39.5% 61
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 54.5% 47
rekmp Lại là KMP OI Style 1.70 25.0% 3
sdrive Lái xe OI Style 0.58 100.0% 1
graph Lại đồ thị OI Style 1.16 4.6% 33
fselect Làm quen bạn mới OI Style 0.38 40.5% 244
nktardy Lập lịch giảm thiểu trễ hạn OI Style 0.35 28.8% 59
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 64.7% 94
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 51.6% 44
nkleaves Leaves OI Style 0.94 45.0% 120