ICPC 2023 miền Bắc - E: Pizza

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem source:
ICPC 2023 miền Bắc
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -7
  monke_bi_bai_nao  commented on Oct. 11, 2023, 4:04 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 17
  hungntils  commented on Oct. 8, 2023, 8:44 a.m.

  Công thức bài này là:

  (n - 1) * (n - 2) * (~n^2~ - 3 * n + 12) / 24


  • -1
   leminhtuanils27  commented on Oct. 10, 2023, 2:28 a.m.

   làm sao để có công thức này á b ơi


   • 11
    hungntils  commented on Oct. 10, 2023, 2:40 a.m. edited

    Xét lần lượt" từng đường chéo. Với mỗi đường chéo, nếu nó cắt K đường chéo trước nó thì số phần được chia ra sẽ tăng thêm K+1.


    • 9
     hungntils  commented on Oct. 10, 2023, 2:58 a.m.

     => số phần sẽ là (số đường chéo) + (số giao điểm) + 1. Với đa giác n cạnh: số đường chéo là n*(n-3) / 2. Do không có 3 đường chéo nào đồng quy => số giao điểm n * (n - 1) * (n - 2) * (n - 3) / 24. Ta có công thức 1 + n * (n-3) / 2 + n * (n - 1) * (n - 2) * (n - 3) / 24. Rút gọn công thức trên ta có công thức: (n - 1) * (n - 2) * (~n^2~ - 3 * n + 12) / 24