Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
qbflower Tặng hoa ICPC 1.40 46.7% 6
hspc14h Táo chuối ICPC 0.66 38.4% 33
cppset Tập hợp động ICPC 0.42 37.9% 161
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 25.0% 3
tapn TAPN ICPC 0.53 42.9% 16
nkteam Team Selection OI Style 0.26 66.8% 124
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 100.0% 1
c11beau Tên đẹp OI Style 0.33 39.4% 90
fct022_mission Testing Round 22 - MISSION Free Contest 0.60 48.9% 18
fct022_robots Testing Round 22 - ROBOTS Free Contest 0.60 31.7% 125
fct022_xor2seq Testing Round 22 - XOR2SEQ Free Contest 0.60 32.5% 32
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 42.9% 3
tgpascal TGPASCAL ICPC 1.14 54.8% 36
egg Thả trứng , trò giải trí tuổi teen ICPC 0.28 26.2% 59
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 81.0% 4
jupi Thám hiểm sao Mộc OI Style 1.11 0.0% 0
vcrisis Thảm kịch ở nông trang OI Style 0.99 44.4% 4
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 64.7% 190
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 32.3% 253
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 21.9% 149
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0.40 32.2% 76
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 41.9% 12
cowsheds Thế chăn bò TST Training 1.00 33.6% 27
c11bc1 The country of heaven OI Style 0.75 36.7% 73
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.2% 10
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 45.3% 275
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.3% 702
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 29.3% 161
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.7% 41
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 43.1% 241
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 31.2% 82
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 46.4% 963
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 34.3% 153
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 18.9% 158
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.1% 138
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 25.5% 69
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.9% 65
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.9% 63
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 54.7% 95
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 2.00 6.4% 10
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 22.4% 53
v8mayors Thị trưởng OI Style 1.04 30.0% 3
stock Thị trường chứng khoán OI Style 1.54 55.6% 24
qmatch Thích hợp ICPC 1.05 50.0% 6
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 31.4% 15
elect Thống nhất đất nước ICPC 0.93 34.2% 24
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
kcollect Thu hoạch OI Style 0.68 23.3% 155
bombs Thử nghiệm bom TST Training 1.00 21.3% 7