Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
bedao_g08_restrictions Bedao Grand Contest 08 - RESTRICTIONS Bedao Contest 0.90 0.0% 0
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc20_happos Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Vị trí hạnh phúc Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
fc_hwc_r4_max Happy Wedding Contest - Round 4 - MAX Free Contest 2.00 0.0% 0
fc066_moveaway Free Contest 66 - MOVEAWAY Free Contest 1.50 0.0% 0
fc067_ricecake Free Contest 67 - RICECAKE Free Contest 1.50 0.0% 0
fc067_gifts Free Contest 67 - GIFTS Free Contest 1.35 0.0% 0
fc079_fbi Free Contest 79 - FBI Free Contest 1.35 0.0% 0
fc081_tket Free Contest 81 - TKET Free Contest 0.97 0.0% 0
fct002_2_lights Free Contest Testing Round 2.2 - LIGHTS Free Contest 0.20 0.0% 0
fct002_2_mindist Free Contest Testing Round 2.2 - MINDIST Free Contest 0.75 0.0% 0
fct002_2_tree Free Contest Testing Round 2.2 - TREE Free Contest 1.21 0.0% 0
fct002_2_tamtam Free Contest Testing Round 2.2 - TAMTAM Free Contest 0.24 0.0% 0
fc082_cc Free Contest 82 - CC Free Contest 0.80 0.0% 0
fct005_khobau Free Contest Testing Round 5 - KHOBAU Free Contest 0.80 0.0% 0
fc105_wdefend Free Contest 105 - WDEFEND Free Contest 0.80 0.0% 0
fc108_lcms Free Contest 108 - LCMS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc109_greengrocer Free Contest 109 - GREENGROCER Free Contest 0.80 0.0% 0
fc109_sumsubsets Free Contest 109 - SUMSUBSETS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_treegame Free Contest 4 Years - TREEGAME Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_delrect Free Contest 4 Years - DELRECT Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_avgrank Free Contest 4 Years - AVGRANK Free Contest 0.80 0.0% 0
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Dytechlab 1.70 0.0% 0
fcc2021_xquang Free Contest Cup 2021 - XQUANG Free Contest 0.70 0.0% 0
icpc21_mb_g ICPC 2021 miền Bắc - Bài G: Rounded Convex Hull ICPC 2.00 0.0% 0
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
fcc2022q2_essay Free Contest Cup 2022 Q2 - ESSAY Free Contest 0.70 0.0% 0
olp_sc22_knpoints Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - K điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0
rmq_divseq Chia dãy Educational 0.01 0.0% 0
hello23_g Bīngqílín Stonk Bedao Contest 1.80 0.0% 0
icpc20_national_f ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài F ICPC 1.80 0.0% 0
icpc20_regional_d ICPC 2020 vòng Regional: Bài D ICPC 1.60 0.0% 0
icpc20_regional_g ICPC 2020 vòng Regional: Bài G ICPC 1.80 0.0% 0
icpc19_national_h ICPC 2019 vòng Quốc gia: Bài H ICPC 1.70 0.0% 0
icpc19_national_i ICPC 2019 vòng Quốc gia: Bài I ICPC 1.50 0.0% 0
icpc19_national_j ICPC 2019 vòng Quốc gia: Bài J ICPC 1.70 0.0% 0
icpc19_regional_c ICPC 2019 vòng Regional: Bài C ICPC 1.50 0.0% 0
icpc19_regional_e ICPC 2019 vòng Regional: Bài E ICPC 1.70 0.0% 0
icpc19_regional_j ICPC 2019 vòng Regional: Bài J ICPC 1.90 0.0% 0
icpc19_regional_k ICPC 2019 vòng Regional: Bài K ICPC 1.50 0.0% 0
boxman BOXMAN OI Style 1.74 20.0% 1
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 11.1% 1
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 9.1% 1
c11xu Bộ sưu tập đồng xu OI Style 1.90 12.5% 1
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 7.1% 1
dp Deliver pizza ICPC 1.33 100.0% 1