Submit solution

Points: 1.67 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

QuỳnhB và VũB thích ăn báng burek và buổi sáng. VũB đã nói khoác rằng anh ta có thể cắt cả ~2~ miếng bánh trên bàn chỉ bằng ~1~ nhát dao (có dạng đường thẳng) mà mỗi miếng bánh đều được chia làm hai nửa có diện tích bằng nhau.

Hãy giúp VũB trước khi QuỳnhB chết đói.

Mỗi miếng bánh là một đa giác lồi. Các miếng bánh được đặt ở hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ là trục ~Oy~. Cho tọa độ của những đa giác bánh, bạn hãy viết chương trình tính phương trình của đường thẳng mà đều cắt mỗi miếng bánh thành hai nửa có diện tích bằng nhau.

Input

Dòng đầu tiên ghi số ~N~ ~(3 \leq N \leq 5000)~ là số đỉnh của miếng bánh thứ nhất

~N~ dòng tiếp theo mõi dòng hai số thực ~X~, ~Y~ thể hiện tọa độ của cách đỉnh của miếng bánh thứ nhất ~(−1000 < X < 0, −1000 < Y < 1000)~.

Miếng bánh thứ hai cũng được ghi cùng định dạng như thế.

Output

Nếu đường thẳng ~y = Ax+B~ là đường thẳng cần tìm thì bạn hãy xuất ra

Phần nguyên của ~(A \times 10000)~ và ~(B \times 10000)~.

Chú ý rằng: Lời giải luôn tồn tại và duy nhất.

Sample Input 1

3
-6.000 1.000
-2.000 2.000
-5.000 6.000
5
1.000 -1.000
3.000 -2.000
6.000 0.000
4.000 3.000
1.000 2.000

Sample Output 1

-3199 15564

Sample Input 2

4
-5.000 -1.000
-3.000 -1.000
-3.000 6.000
-5.000 6.000
4
3.222 2.000
5.000 1.000
5.000 4.000
3.222 3.000

Sample Output 2

0 25000

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.