Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
fc113_polydist Free Contest 113 - POLYDIST Free Contest 0.50 0.0% 0
fc114_candy Free Contest 114 - CANDY Free Contest 0.50 0.0% 0
fc117_giftcard Free Contest 117 - GIFTCARD Free Contest 0.50 0.0% 0
fc118_anhsang Free Contest 118 - ANHSANG Free Contest 0.50 0.0% 0
fc119_ellipse Free Contest 119 - ELLIPSE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc_fyt_day2_football Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - FOOTBALL Free Contest 0.50 0.0% 0
fcb025_shooting Beginner Free Contest 25 - SHOOTING Free Contest 0.10 0.0% 0
fc121_expression Free Contest 121 - EXPRESSION Free Contest 0.50 0.0% 0
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g08_restrictions Bedao Grand Contest 08 - RESTRICTIONS Bedao Contest 0.90 0.0% 0
olp_sc20_croad Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Con đường trọng yếu Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc20_happos Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Vị trí hạnh phúc Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
fc_hwc_r4_team Happy Wedding Contest - Round 4 - TEAM Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_hwc_r4_tree Happy Wedding Contest - Round 4 - TREE Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_hwc_r4_seat Happy Wedding Contest - Round 4 - SEAT Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_hwc_r4_max Happy Wedding Contest - Round 4 - MAX Free Contest 0.80 0.0% 0
fc066_moveaway Free Contest 66 - MOVEAWAY Free Contest 0.80 0.0% 0
fc067_ricecake Free Contest 67 - RICECAKE Free Contest 0.80 0.0% 0
fc067_gifts Free Contest 67 - GIFTS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc079_fbi Free Contest 79 - FBI Free Contest 0.80 0.0% 0
fc081_tket Free Contest 81 - TKET Free Contest 0.80 0.0% 0
fct002_2_lights Free Contest Testing Round 2.2 - LIGHTS Free Contest 0.80 0.0% 0
fct002_2_mindist Free Contest Testing Round 2.2 - MINDIST Free Contest 0.80 0.0% 0
fct002_2_tree Free Contest Testing Round 2.2 - TREE Free Contest 0.80 0.0% 0
fct002_2_tamtam Free Contest Testing Round 2.2 - TAMTAM Free Contest 0.80 0.0% 0
fc082_cc Free Contest 82 - CC Free Contest 0.80 0.0% 0
fc103_relationship Free Contest 103 - RELATIONSHIP Free Contest 0.80 0.0% 0
fct005_khobau Free Contest Testing Round 5 - KHOBAU Free Contest 0.80 0.0% 0
fct005_cut Free Contest Testing Round 5 - CUT Free Contest 0.80 0.0% 0
fc105_wdefend Free Contest 105 - WDEFEND Free Contest 0.80 0.0% 0
fc106_cinversion Free Contest 106 - CINVERSION Free Contest 0.80 0.0% 0
fc108_lcms Free Contest 108 - LCMS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc109_greengrocer Free Contest 109 - GREENGROCER Free Contest 0.80 0.0% 0
fc109_sumsubsets Free Contest 109 - SUMSUBSETS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_treegame Free Contest 4 Years - TREEGAME Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_hill Free Contest 4 Years - HILL Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_delrect Free Contest 4 Years - DELRECT Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_avgrank Free Contest 4 Years - AVGRANK Free Contest 0.80 0.0% 0
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Dytechlab 1.70 0.0% 0
tht21_ckc_cutcake Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Cắt bánh Tin học trẻ 0.50 0.0% 0
fcc2021_xquang Free Contest Cup 2021 - XQUANG Free Contest 0.70 0.0% 0
icpc21_mb_g ICPC 2021 miền Bắc - Bài G: Rounded Convex Hull ICPC 2.00 0.0% 0
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
fcc2022q1_keyboard Free Contest Cup 2022 Q1 - KEYBOARD Free Contest 0.70 0.0% 0
fcc2022q2_essay Free Contest Cup 2022 Q2 - ESSAY Free Contest 0.70 0.0% 0
olp_sc22_knpoints Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - K điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0
hello23_f Sản Xuất Bīngqílín Bedao Contest 2.00 0.0% 0