Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 0.0% 0
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 3.6% 1
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 6.1% 3
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmfour VM 13 Bài 10 - Secret Garden VNOI Marathon 0.96 0.0% 0
vmgame VM 12 Bài 23 - Trò chơi với bảng số VNOI Marathon 1.57 0.0% 0
vmgcdsum VM 14 Bài 02 - Tổng ước chung lớn nhất 2 VNOI Marathon 1.18 36.4% 4
vmgold VM 14 Bài 12 - Mỏ vàng VNOI Marathon 0.70 40.7% 20
vmgroup VM 12 Bài 22 - Chia nhóm VNOI Marathon 1.16 50.0% 1
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 12.5% 1
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 75.0% 7
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 100.0% 1
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 100.0% 1
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 10.0% 1
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 3.5% 2
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 100.0% 1
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 50.0% 1
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 1
vmpizza VM 15 Bài 04 - Pizza VNOI Marathon 1.04 24.8% 22
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 0.0% 0
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 4.3% 2
vmquabeo VM 14 Bài 05 - Quá béo VNOI Marathon 0.77 32.8% 84
vmrel6 VM 14 Bài 11 - Bảng quan hệ VNOI Marathon 1.25 100.0% 3
vmrelate VM 12 Bài 11 - Làm mai mối VNOI Marathon 0.64 41.0% 23
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 47.5% 29
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 57.1% 2
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 20.6% 48
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 46.8% 60
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 4
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 25.0% 1
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.9% 173
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 16.7% 1
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 34.5% 7
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 38.5% 81
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 35.8% 23
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 35.7% 5
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 62.5% 17
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 33.3% 2