VM 08 Bài 05 - Số nguyên

View as PDF

Submit solution


Points: 0.26 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Round 4Problem Setter: Nguyễn Minh Hiếu
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Tìm hai số nguyên không âm ~x_1~ và ~x_2~ thỏa mãn ~a_1 \times x_1 + b_1 = a_2 \times x_2 + b_2~ và ~x_1 + x_2~ là nhỏ nhất. Biết rằng luôn tồn tại số ~x_1, x_2~ thỏa mãn.

Input

Gồm 1 dòng 4 số nguyên ~a_1, b_1, a_2, b_2~ (các số nguyên không âm trong phạm vi ~[0, 2^{31} - 1]~).

Output

Ghi ra 2 số ~x_1, x_2~ thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Sample Input

3 4 5 5

Sample Output

2 1

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.