Đếm số giai thừa !

View as PDF

Submit solution


Points: 0.18
Time limit: 0.38s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Sưu tầm
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Một ngày nọ, tại lớp học đội tuyển, Natodel và các học sinh khác đang làm bài tập thì bỗng dưng mất điện. Đây là trường hợp vô cùng bất ngờ đối với mọi người trong lớp đội tuyển tin. Để các học sinh của mình không có thời gian để "chém gió", Ktun đã nghĩ ra một bài tập để các học sinh của mình phải giải ra được, bài tập đó có nội dung như sau:

"Cho một số nguyên dương ~N~, bài toán đặt ra là phải tìm tất cả các số không âm ~X~ thoả mãn X! có số chữ số bằng ~N~."

Ban đầu Ktun chỉ cho giới hạn rất nhỏ để thử các học sinh của mình, thế nên rất nhanh chóng Natodel và các bạn đã giải bài tập này bằng cách bấm máy tính cầm tay. Nhưng rồi oái oăm hơn, Ktun nhất quyết không cho học sinh chơi nên đã tăng giới hạn của ~N~ lên rất cao, điều đó làm cho cả lớp phải run sợ (do không có máy vi tính bên cạnh). Bạn đang sẵn máy tính, hãy giúp các Natodel giải bài tập này để họ có thời gian "chém gió" với nhau.

Input

Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương ~N~ ~(N \leq 2 \times 10^{6})~

Output

Nếu không có số ~X~ nào thỏa mãn thì in ra "NO".

Nếu có số ~X~ thỏa mãn thì in ra nhiều dòng:

  • Dòng thứ nhất chứa số ~S~ là số lượng số ~X~.
  • ~S~ dòng tiếp theo chứa ~1~ số ~X~ ghi theo thứ tự tăng dần.

Sample Input

5

Sample Output

1
8

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 1
    leduykhongngu  commented on Dec. 1, 2021, 11:32 a.m.

    Bài tập này đã được cập nhật thêm testcase. Cảm ơn bạn lto5 đã đã đóng góp. Sau khi chấm lại thì chỉ còn 8 submission AC (giảm từ 26)