Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
tht21_ckb_task Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài tập Tin học trẻ 0.50 14.2% 55
tht21_ckc_cutcake Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Cắt bánh Tin học trẻ 0.50 0.0% 0
tht21_ckc_subseq Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Xâu con Tin học trẻ 0.50 24.2% 8
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0.50 28.7% 199
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 18.2% 355
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.3% 56
tht21_kvc_badmi Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Thi đấu cầu lông Tin học trẻ 0.80 27.0% 155
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1.50 25.5% 119
tht21_kvc_pnum Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Số hoàn hảo Tin học trẻ 0.50 35.3% 91
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 28.0% 294
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 18.8% 20
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 15.4% 50
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 13.3% 42
tht21_tphcm_ckc_paths Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Paths Tin học trẻ 0.70 36.0% 91
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 44.3% 21
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
tht21_tphcm_ckc_triangles Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles Tin học trẻ 0.70 37.6% 43
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.5% 15
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 19.2% 5
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 25.6% 29
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 12.1% 186
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 25.5% 11
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 34.9% 40
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.1% 787
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 0.0% 0
tnhtest Kiểm tra siêu máy tính ICPC 0.84 26.1% 23
tnhwifi Cafe WIFI ICPC 0.82 36.8% 11
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 71.4% 5
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.6% 35
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 2.5% 7
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 42.1% 8
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.8% 13
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 3.7% 17
toy Đồ chơi OI Style 1.51 50.0% 3
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 27.3% 18
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 26.7% 12
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 22.0% 8
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 14.8% 4
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 40.0% 2
tpcpplar Popular ICPC 1.33 29.6% 8
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.4% 196
training IOI07 Training OI Style 1.80 55.6% 5
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.7% 51
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 100.0% 1
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 35.7% 105
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.1% 33
treek Tree counting ICPC 1.51 29.6% 7
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 22.9% 36
treenum Tree Num ICPC 0.33 61.5% 7