Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
fc145_playoff Free Contest 145 - PLAYOFF Free Contest 0.70 54.8% 21
fct048_countk Free Contest Testing Round 48 - COUNTK Free Contest 0.70 54.8% 20
fct005_test1 Free Contest Testing Round 5 - TEST1 Free Contest 0.80 54.8% 361
atcoder_dp_l Atcoder Educational DP Contest L - Deque Atcoder 0.30 54.8% 734
fcb009_election Beginner Free Contest 9 - ELECTION Free Contest 0.10 54.8% 181
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 54.9% 508
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 55.0% 100
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.09 55.0% 670
fct027_5_name Free Contest Testing Round 27.5 - NAME Free Contest 0.70 55.1% 422
fct033_absmax Free Contest Testing Round 33 - ABSMAX Free Contest 0.70 55.1% 700
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 55.2% 180
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 55.2% 2349
lspito Help Conan ! (version 3) OI Style 0.44 55.2% 12
fcb019_coloring Beginner Free Contest 19 - COLORING Free Contest 0.10 55.2% 16
atcoder_dp_u Atcoder Educational DP Contest U - Grouping Atcoder 0.35 55.2% 351
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.28 55.2% 453
fct014_beautarr Free Contest Testing Round 14 - BEAUTARR Free Contest 0.28 55.3% 169
fc019_teams Free Contest 19 - TEAMS Free Contest 0.50 55.3% 107
mminper Minimum Permutation ICPC 0.71 55.4% 25
treenum Tree Num ICPC 0.33 55.4% 23
fc107_dollbox Free Contest 107 - DOLLBOX Free Contest 0.80 55.4% 38
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.4% 1577
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 55.6% 63
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 55.6% 13
nkgshow Thử tài trí nhớ OI Style 0.98 55.6% 5
nsp Hành Tinh Đá ICPC 0.24 55.6% 18
fc013_sum2d Free Contest 13 - SUM2D Free Contest 0.50 55.6% 123
fc070_countab Free Contest 70 - COUNTAB Free Contest 1.26 55.6% 16
fc096_tugwar Free Contest 96 - TUGWAR Free Contest 0.50 55.6% 4
fcb021_coupon Beginner Free Contest 21 - COUPON Free Contest 0.10 55.6% 8
fc129_relax Free Contest 129 - RELAX Free Contest 0.50 55.6% 63
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 55.6% 127
icpc22_mt_e ICPC 2022 miền Trung - E: Birthday Cake ICPC 0.50 55.6% 66
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 55.7% 48
fcb047_selfdiv Beginner Free Contest 47 - SELFDIV Free Contest 0.20 55.7% 413
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 55.7% 257
fcb020_midterm Beginner Free Contest 20 - MIDTERM Free Contest 0.10 55.7% 36
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 55.7% 33
fc126_kperm Free Contest 126 - KPERM Free Contest 0.28 55.8% 133
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 55.9% 666
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 55.9% 588
fc057_knumber Free Contest 57 - KNUMBER Free Contest 0.20 56.0% 212
fc114_lcmpair Free Contest 114 - LCMPAIR Free Contest 0.50 56.1% 137
fc125_fear Free Contest 125 - FEAR Free Contest 0.74 56.1% 48
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - Bài B: Shoes Game ICPC 0.05 56.2% 475
fcb030_strin Beginner Free Contest 30 - STRIN Free Contest 0.13 56.2% 109
fcb019_square Beginner Free Contest 19 - SQUARE Free Contest 0.10 56.2% 212
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 56.3% 7
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 56.3% 9
ads Quảng cáo ICPC 0.14 56.3% 1000