Free Contest 148 - M2D6

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 5
    GiaBaomtp12  commented on June 21, 2023, 7:45 a.m.

    gợi ý

    một số n chỉ có thể biến đổi được thành 1 khi mà phân tích ra thừa số nguyên tố nó có dạng 2^x*3^y (y>=x) hoặc số n đó đã bằng 1 rồi.