Nếu bạn thấy công thức toán hiển thị không đúng, hãy nhấn Ctrl + F5 để tải lại trang.

Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fc132_yuuka Free Contest 132 - YUUKA Free Contest 1.10 50.0% 1
fc132_ant Free Contest 132 - ANT Free Contest 1.10 52.6% 18
fc132_water Free Contest 132 - WATER Free Contest 1.10 29.4% 12
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 63.3% 30
fc132_superseq Free Contest 132 - SUPERSEQ Free Contest 1.10 28.6% 10
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 36.1% 81
fcb036_maxmed Beginner Free Contest 36 - MAXMED Free Contest 0.20 33.1% 49
fcb036_secretgift Beginner Free Contest 36 - SECRETGIFT Free Contest 0.20 15.6% 16
fcb036_marbles Beginner Free Contest 36 - MARBLES Free Contest 0.20 15.8% 25
fcb036_exam Beginner Free Contest 36 - EXAM Free Contest 0.20 23.5% 65
fc131_appear Free Contest 131 - APPEAR Free Contest 1.10 31.1% 24
fc131_cannons Free Contest 131 - CANNONS Free Contest 1.10 5.9% 3
fc131_dispoint Free Contest 131 - DISPOINT Free Contest 1.10 37.4% 53
fc131_travel Free Contest 131 - TRAVEL Free Contest 1.10 45.5% 13
fc131_hurrybird Free Contest 131 - HURRYBIRD Free Contest 1.10 25.5% 68
fct021_matrixa Free Contest Testing Round 21 - MATRIXA Free Contest 0.50 47.9% 49
fct021_diving Free Contest Testing Round 21 - DIVING Free Contest 0.50 5.6% 5
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 78.4% 95
fcb035_candy Beginner Free Contest 35 - CANDY Free Contest 0.10 35.5% 48
fcb035_exp Beginner Free Contest 35 - EXP Free Contest 0.10 37.1% 62
fcb035_pp3 Beginner Free Contest 35 - PP3 Free Contest 0.10 32.2% 39
fcb035_dungeon Beginner Free Contest 35 - DUNGEON Free Contest 0.10 46.5% 18
fcb035_dna Beginner Free Contest 35 - DNA Free Contest 0.10 21.6% 59
fc123_group Free Contest 123 - GROUP Free Contest 0.80 60.0% 6
fc123_beasubarr Free Contest 123 - BEASUBARR Free Contest 0.80 34.8% 6
fc123_jump Free Contest 123 - JUMP Free Contest 0.80 44.6% 35
fc123_zshape Free Contest 123 - ZSHAPE Free Contest 0.80 25.0% 3
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.80 52.6% 50
fct014_orandarray Free Contest Testing Round 14 - ORANDARRAY Free Contest 0.80 75.0% 3
fct014_spacetravel Free Contest Testing Round 14 - SPACETRAVEL Free Contest 0.80 0.0% 0
fct014_beautarr Free Contest Testing Round 14 - BEAUTARR Free Contest 0.80 61.5% 22
fct014_ribgame Free Contest Testing Round 14 - RIBGAME Free Contest 0.80 50.0% 6
fct014_minrect Free Contest Testing Round 14 - MINRECT Free Contest 0.80 78.5% 57
fct013_aquery Free Contest Testing Round 13 - AQUERY Free Contest 0.80 0.0% 0
fct013_roadrail2 Free Contest Testing Round 13 - ROADRAIL2 Free Contest 0.80 18.9% 2
fct013_areasum Free Contest Testing Round 13 - AREASUM Free Contest 0.80 44.1% 13
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.80 51.9% 61
fct013_robot Free Contest Testing Round 13 - ROBOT Free Contest 0.80 75.0% 12
fct012_roadrail Free Contest Testing Round 12 - ROADRAIL Free Contest 0.80 100.0% 7
fct012_dollbox Free Contest Testing Round 12 - DOLLBOX Free Contest 0.80 31.3% 5
fct012_xor2seq Free Contest Testing Round 12 - XOR2SEQ Free Contest 0.80 100.0% 1
fct012_distsum Free Contest Testing Round 12 - DISTSUM Free Contest 0.80 48.6% 13
fct012_move Free Contest Testing Round 12 - MOVE Free Contest 0.80 78.9% 14
fcb027_tower Beginner Free Contest 27 - TOWER Free Contest 0.11 28.8% 17
fcb027_dgame Beginner Free Contest 27 - DGAME Free Contest 0.11 11.1% 1
fcb027_chess Beginner Free Contest 27 - CHESS Free Contest 0.11 0.0% 0
fcb027_divcandy Beginner Free Contest 27 - DIVCANDY Free Contest 0.11 62.5% 49
fcb027_chiakeo Beginner Free Contest 27 - CHIAKEO Free Contest 0.11 50.0% 3
fct011_bquery2 Free Contest Testing Round 11 - BQUERY2 Free Contest 0.80 0.0% 0
fct011_connect Free Contest Testing Round 11 - CONNECT Free Contest 0.80 0.0% 0