Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1.50 29.6% 49
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1.10 12.5% 12
coci1920_o_semafor COCI 2019/2020 - Olympiad - Semafor COCI 1.20 30.8% 4
coci1920_o_pastiri COCI 2019/2020 - Olympiad - Pastiri COCI 1.10 21.6% 23
coci1920_o_paint COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint COCI 1.10 25.0% 7
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0.40 32.4% 81
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0.90 18.3% 45
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1.40 24.5% 9
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 73.9% 16
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0.70 33.7% 59
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0.20 75.8% 65
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0.50 63.0% 73
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0.40 45.6% 293
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1.00 15.5% 71
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0.75 36.3% 324
coci1617_r6_hindeks COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks COCI 0.20 38.0% 212
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1.20 33.3% 1
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1.10 38.6% 70
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0.20 85.2% 150
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1.40 20.0% 2
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1.25 16.0% 43
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1.50 44.7% 138
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0.50 42.8% 57
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1.40 16.3% 41
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1.20 18.6% 6
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1.40 85.7% 3
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1.00 31.1% 178
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0.25 52.9% 52
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 79.5% 233
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1.50 39.1% 56
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0.40 10.3% 28
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 11.1% 3
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1.30 60.0% 3
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1.20 53.5% 159
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0.20 36.3% 75
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1.50 19.2% 15
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0.40 29.1% 35
coci1617_r2_prosjecni COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni COCI 1.00 35.6% 30
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0.60 45.1% 90
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 51.5% 90
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 8.0% 20
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1.50 69.2% 16
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 82.4% 252
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 20.8% 29
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1.00 50.0% 6
coci1617_r1_jetpack COCI 2016/2017 - Contest 1 - Jetpack COCI 0.70 31.4% 46
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0.70 15.1% 33
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 81.0% 25
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0